ᐊᐱᕐᓱᕈᑏᓪᓗ ᑭᐅᑦᔪᑏᓪᓗ ᐃᓕᖓᔪᑦ ᒪᒃᓓᓐ ᐅᓪᓗᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖃᕐᑎᓯᒍᑎᕕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᒃᑯᓗ ᓵᑦᓯᒍᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕐᕿᖃᑎᒌᒍᑎᑦᓴᓅᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦᓭᑦ ᒪᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ