Press Releases

03/24/2015

ᐊᓚᑯ ᑎᓕᔭᐅᔪᖅ ᐃᓚᐅᓂᐊᓕᕐᓱᓂ ᑕᕐᕋᒥ ᐸᕐᓇᑐᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒫᑦᔨ 17 – 2015 – ᐋᑕᒥ ᑎᓖᓪ ᐊᓚᑯ, ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓ ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᑦᓱᓂ ᓄᑕᐅᓯᓕᕈᓐᓇᓱᑎᒃ ᐱᑦᓴᖑᕈᓐᓇᑐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᕕᖓᓄᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ, ᑎᓕᔭᐅᓚᐅᕐᖁᖅ ᐃᓚᐅᓂᐊᓕᕐᑎᓗᒍ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄᑦ ᑯᐸᐃᒃ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑕᕐᕋᒥᒃ ᐸᕐᓇᑎᖏᓐᓄᑦ. […]
01/26/2015

ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᓪᓚᓚᐅᕐᖁᑦ ᔫᐱ ᑕᕐᕿᐊᐱᒻᒥᒃ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ

12/14/2014

ᐅᖓᓗᒃᑯᑦ ᑐᖓᓕᐊᓐᓂ ᑭᖑᓪᓕᐸᐅᓕᕐᑐᒥᓪᓗ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕐᐳᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓂᒧᑦ 2015-2016 ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓐᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ.

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ-ᑏᓯᒻᐱᕆ 15, 2014… ᐅᖓᓗᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᒍᑏᑦ, ᑲᑐᑦᔮᒍᑦᓱᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᓱᓂ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᓪᓗ ᑐᖓᓕᐊᓐᓂ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᔭᓄᐊᕆ 5-ᒥ ᔭᓄᐊᕆ 30-ᒧᑦ, 2015-ᒥ. ᑖᓐᓇ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᔪᖅ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᓚᖓᕗᖅ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓂᒃ […]
10/09/2014

ᒪᑭᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕμᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑲᑎᓯᔫᒃ ᑯᐯᑉ ᓯᕗᓕᕐᑎᖓᓂ ᕕᓕᑉ ᑯᐃᔮᒥᒃ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᐆᑦᑑᐱᕆ 8, 2014ᖑᑎᓪᓗᒍ ─ ᒪᑭᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᔫᐱ ᑕᕐᕿᐊᐱᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᒫᑭ ᐃᒪᓪᓚᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᓯᑫᓐᓇᑑᒃ ᑯᐯᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᓂᒃ ᕕᓕᑉ ᑯᐃᔮᒥᒃ. ᐁᓯᒪᖃᑕᐅᑫᓐᓇᒥᔪᑦ ᑯᐯᑉ ᐱᑦᓴᖑᕈᓐᓇᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ […]