Press Releases

09/06/2017

“ᓄᕝᕕᑎ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔨ” ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖁᑎᖓ ᓄᑖᖅ ᐊᑦᓯᑕᐅᔪᖅ!

ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᔫᓂ 7, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ, ᑯᐯᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᑎᒥᖁᑎᒥᓂᒃ ᐊᑦᓰᔪᖅ ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎᐅᓚᐅᑲᑦᑎᓗᒍ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ. “ᓄᕝᕕᑎ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔩᑦ” ᓇᓪᓕᑳᔭᐅᓚᐅᔪᖅ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ […]
09/05/2017

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕐᓂᐅᖃᑦᑕᑐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᒣ 9, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑕᑕᒥᓚᐅᔪᕗᖅ ᑐᓴᕐᓱᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕆᓂᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒋᕐᖃᒥᓚᐅᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕃᑦᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᒃ (2013-ᒥᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ 2015-ᒥᓂᑦ) ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕈᑎᐅᓲᓄᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᖃᑦᑕᓂᕋᕐᓱᒋᑦ ᓇᓪᓕᐊᖁᕆᔭᐅᔪᒥᒃ “ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᒍᑎᒥᒃ” […]
01/05/2017

ᓄᑖᖅ ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᕐᓂᓄᑦ ᐊᑭᓄᑦ ᑯᐯᒻᒥᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑎᒃ ᓄᐃᑕᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕐᓯᒪᓚᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑯᓪᓚᑎᑕᐅᑫᓐᓇᓗᑎᒃ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᒣ 1, 2017 – ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓂᑦ (ᒪᑭᕝᕕᒃ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᑦ (ᑫᐋᔩ) ᓄᐃᑦᓯᖃᑎᓖᑦ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑦᓴᒥᒃ, ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᓯᑎᑕᐅᒋᐊᖃᓛᕐᓱᓂ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ, ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ […]
28/04/2017

ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᓅᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐃᓱᕐᕆᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᙯᒍᑏᑦ ᐱᐅᒃᑯᑎᖏᓐᓄᑦ

ᑰᔾᔪᐊᒥ, ᑯᐯᒃ, ᐁᕆᓕ 27, 2017 – ᐅᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑎᓅᓕᖓᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ (ᑲᑎᕕᒃ) ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑕᐅᒋᐊᓯᒪᓕᕐᒥᔪᑦ ᒫᑦᔨ 2018-ᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᕕᒃᑯᓄᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᓄᓪᓗ […]