ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕖᑦ ᐅᒃᑯᐊᑕᐅᓯᒪᖏᓐᓇᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᕐᑐᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᑯᐯᒃ ᑐᑭᑖᕐᓯᒪᓂᖓ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕖᑦ ᐃᖏᕐᕋᓯᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᑦᓴᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᓚᐅᕋᑎᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓂᑦ ᐅᑎᕆᐊᕐᔫᒥᑎᑦᓯᓚᖓᔪᖅ ᐋᓐᓂᕈᑎᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐊᓗᓐᓄᑦ ᑭᖑᓂᕐᒥ