ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐅᖃᕐᐳᑦ ᐃᒫᒃ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᐊᖓᔪᑦ ᐱᖁᔦᑦ ᓇᒻᒪᓈᑦᓯᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓱᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᒐᓱᐊᖏᓐᓇᓚᖓᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᐊᖓᓂᕐᓴᒥᒃ ᐱᖁᔭᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᑦᓴᒧᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᒥᒃ