ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐸᑎᒐᕐᐳᖅ ᒪᓐᑐᔨᐊᑉ ᐃᒡᓗᒐᓴᖏᓐᓂ ᐅᓐᓂᓗᒐᕐᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓱᓂ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓂᔨᒍᑎᓕᐅᕐᓱᓂ ᐃᒣᓘᕐᑕᐅᒋᐊᓖᕈᑎᒥᓂᒃ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ ᓄᓇᓕᑐᖃᕐᓄᑦ ᐊᓂᕐᕋᖃᖕᖏᑐᓄᑦ