2021

ᑭᑦᑐᕆᐊᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᖃᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᕗᖅ ᖃᐅᔨᔭᖃᕐᓂᒥᓪᓗ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒋᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒥᓗ ᓱᕐᕃᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᓂᖓᑕ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᓂᒃ ᓂᕐᔪᑎᓂᑦ-ᐱᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᓐᓅᔭᕈᓐᓇᑐᓂᒃ

ᐊᓪᓚᑕᖏᑦ Carol-Anne Villeneuve/ᑲᕈᓪ-ᐋᓐ ᕕᓪᓅᕝ, Kayla Buhler/ᑮᓚ ᐴᐅᓗ, Emily Jenkins/ᐃᒥᓕ ᔨᖕᑭᓐᓯ ᐊᒻᒪᓗ Patrick Leighton/ᐹᑦᕆᒃ ᓓᑕᓐ

ᓂᕐᔪᑎᓂᑦ ᐱᑦᓱᑎᒃ ᖃᓂᒻᒪᓰᑦ (ᖃᓂᒻᒪᓰᑦ ᐃᓄᓐᓅᔭᕐᑕᐅᓲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕐᔪᑎᓄ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᑦᓱᑎᒃ ᐊᐅᑦᑐᑎᓂᑦ ᖁᐱᕐᕈᓂᑦ) ᐱᓕᕐᐸᓕᐊᓂᖃᕐᐳᑦ ᑕᒪᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓂᕐᔪᑏᓪᓗ ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᑐᑦᓴᐅᓂᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ. ᐅᑭᐅᑕᑐᖅ ᐅᕐᖂᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖃᕐᒪᑦ ᒪᕐᕈᕕᓪᓗᐊᑐᒥᒃ ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᓱᓂᓗ ᐱᖓᓱᕕᓪᓗᐊᑐᒧᑦ ᓄᓀᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑕᒫᓂ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᓂᕈᒥᑦᓯᐅᒥᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᒍᓐᓇᐳᖅ ᓯᓚᒥᒃ ᓈᒻᒪᓯᐊᕐᑐᒥᒃ ᖁᐱᕐᕈᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᓂᒃ ᐊᕙᑎᒥᓃᔨᐊᒥᓐᓂᒃ ᓇᑦᓴᓯᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓚᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᕐᖂᓯᐅᒥᕙᓐᓂᒥᒃ, ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᖁᑕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐊᑐᑎᔭᖃᕐᐸᓕᕆᕗᑦ ᖃᐅᓯᕐᓇᑐᒥᒃ ᓲᕐᓗ ᓱᕈᔪᒃᑯᓗ ᑕᑦᑐᑯᓪᓗ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᐊᕈᑎᒌᓐᓂᖏᒃ ᓯᓚᐅᓪᓗ ᐅᕐᖂᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᑕᓗ ᐃᒪᐅᓪᓗ ᐊᐅᓚᖕᖏᓂᖓᑕ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᑦᓯᐊᐴᒃ ᐊᓐᓇᐅᒪᕕᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᑭᑦᑐᕆᐊᓪᓗ ᐊᓯᖏᑕᓗ ᐊᐅᑦᑐᑎᐅᒻᒥᓱᑎᒃ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ. ᑌᒪᓕ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖅ ᐊᑑᑎᔭᖃᕐᐸᒐᓗᐊᕐᓱᓂ ᑭᑦᑐᕆᐊᓪᓕᑖᕐᓂᒥᒃ ᐅᐱᕐᖓᕆᐊᑕᒫᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒥᓱᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᐸᕝᕕᓇᕐᑐᒪᕆᐅᒐᓗᐊᕐᓱᑎᒃ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᑕᓕᓐᓇᐅᓱᖑᖕᖏᓚᑦ, ᓇᓪᓕᖏᑦ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᑕᖃᓱᖑᒻᒪᖔᑕ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒐᓱᓐᓂᖏᑦ ᓱᓕ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᒋᐊᓕᒻᒪᕆᐅᖏᓐᓇᑐᑦ. ᓯᕗᓕᕐᑕᐅᓱᑎᒃ Canadian Arctic One Health Network (CAOHN)/ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓂ ᐊᑕᐅᓰᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒍᑎᓕᓐᓄᑦ, ᓱᑯᐃᔦᔩᓪᓗ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᑐᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᓵᔅᑳᑦᓯᒍᐋᓐ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓐᑐᔨᐊᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂᑦ, ᐃᓚᐅᒻᒥᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓄᑦ ᐱᑦᔪᔨᕕᒃ (ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᕕᑯᑎᒍ) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᓃᑦᑐᓂᒃ, ᓄᐊᑦᓯᖃᑎᒌᑦᑐᖃᕐᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓱᑎᒃᓗ ᑭᑦᑐᕆᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓱᑎᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᑉ ᓂᕐᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᒪᖔᑕ ᐊᑦᑐᑕᐅᒪᒻᒪᖔᑕᓗ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᔪᖅ ᐱᑕᖃᓪᓚᕆᐊᓗᒋᐊᖃᕐᑐᖅ ᐅᕐᖂᓯᕙᓪᓕᐊᔪᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ, ᑐᑭᓯᔭᐅᔪᑦ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓱᖑᒻᒪᑕ ᑐᖕᖓᕕᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᕐᑐᓂᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᒥ ᓇᐅᑦᓯᑐᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᐊᓯᑦᔨᓂᐅᔪᓂᒃ ᑕᒪᖏᓐᓂ ᑭᑦᑐᕆᐊᓂ ᖃᓂᒻᒪᓯᖏᓐᓂᓗ ᓯᓚ ᐅᕐᖂᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒍ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓂᒻᒪᓯᐅᔪᑦ ᐃᓚᖓᑦ, ᐊᑦᓯᕋᐅᑎᓕᒃ California/ᑳᓕᕘᓂᐊᒥᒃ ᐊᑦᔨᒌᑦᑎᖏᑦᑑᓱᑎᒃ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᐃᑦ, ᑲᒪᓇᕐᑐᒪᕆᐅᕗᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖏᑦ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐃᓄᑦᑐᖃᑦᑕᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᓛᓯᑲᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐃᓄᑦᑐᑲᓪᓛᖃᑦᑕᓯᒪᑦᓱᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᖁᐱᕐᕆᑎᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᐅᑦᑐᑕᐅᑐᐊᕋᒥᒃ ᑭᑦᑐᕆᐊᓄᑦ ᑌᒣᑕᐅᑐᐊᕋᒥᒃ ᓲᕐᓗ ᓄᕙᓐᓇᑖᕐᑐᔭᓲᑦ ᐅᓪᓗᓂ ᐊᒥᓲᖕᖏᑐᓂ. ᑌᒣᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓗᒍ, ᐊᔪᕐᓇᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ, ᖁᐱᕐᕆᒍᑎᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᖃᕆᑕᒥᓅᔨᐊᖃᓱᖑᒻᒥᔪᑦ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᑕᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᖃᓂᒪᓐᓇᒪᕆᐅᓂᕐᓴᕈᔨᐊᖃᕐᓱᑎᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓂᒪᓐᓇᓱᑎᒃ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᐃᑦ ᐁᑦᑐᑐᑎᐅᓱᖑᔪᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑐᑦ Aedes-ᒥᒃ ᑌᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᕐᖃᔭᖕᖏᑐᓂᑦ ᓄᓇᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᐱᑕᖃᕙᓪᓗᓱᖑᒻᒪᑕ ᑕᕐᕋᒥ. ᐃᓚᖃᕐᓱᑎᒃ ᓈᒻᒪᓂᖃᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᑭᑦᑐᕆᐊᓂᒃ ᓄᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᐹᕐᑐᖃᖕᖏᑐᒥ, ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᕗᑦ ᓄᓇᓕᑐᖃᕐᓂᒃ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᑭᑦᑐᕆᐊᓕᐅᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᒥᒃ ᐱᕈᕐᕕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃᓗ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᓐᓄᑦ ᖃᓂᒪᓕᐅᕐᑎᓄᑦ. ᐃᒪᕐᒥ ᕿᑫᓐᓇᑐᒦᑦᑐᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᖏᓖᓱᖑᕗᑦ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᓐᓂᒃ ᐊᐅᒻᒥᓃᑦᑐᓂᒃ, ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᓕᕐᓱᑎᒃ ᐊᐅᓐᓂᒃ ᖁᐱᕐᕆᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᑦᑐᑕᐅᖃᑦᑕᓚᖓᔪᓂᒃ ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓄᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᓄᑦ. ᑭᖑᓂᐊᒍᓪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᓱᕐᕋᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᐅᑦᑐᑐᕕᓃᑦ ᐃᓄᓐᓄᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐊᐅᑦᑐᓯᔭᒥᓄᑦ ᐁᑦᑐᑎᖃᕐᓂᐊᓕᕐᒪᑕ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᓐᓂᒃ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᑕᓕᓐᓂᒃ. ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᓐᓂᒃ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᑕᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᖃᓗᐊᖕᖑᐊᓱᖑᕗᑦ, ᐅᑲᓖᑦ ᓄᓂᕙᒃᑫᓗ ᐊᕕᖕᙰᓗ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓂᕐᔪᑎᐊᕈᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑦᑐᐃᑦ ᑖᒃᑯᓗᐊᖕᖑᐊᑦ ᖁᐱᕐᕆᓇᕐᑐᓂᒃ ᐁᑦᑐᑐᑎᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓗᐊᖕᖑᐊᓲᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓂ.

ᓄᐊᑦᓯᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᒥᑭᒋᐊᕐᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂᑦ ᓄᓂᕙᒃᑲᓂᑦ ᕿᓂᕐᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᑳᓕᕘᓂᐊᓂᑕᕐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᒐᑎᒃ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᓐᓂᒃ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᑕᕈᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ. ©Kayla Buhler

ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᖓᓱᓂ ᐊᓂᒍᕐᑐᓂ, ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᓗ ᑕᕐᕋᒥᐅᓪᓗ ᓱᑯᐃᔦᔩᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓄᑦ ᐱᑦᔪᔨᕕᒻᒥ ᑰᒃᔪᐊᒥ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓚᐅᕐᖁᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᓄᓗᐊᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᒋᖃᑦᑕᓚᐅᔪᔭᒥᓂᒃ ᐅᐱᕐᖔᒥ. ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᓄᓗᐊᕐᑎᑕᐅᔪᕕᓃᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔪᕗᑦ ᓇᓪᓕᖏᓐᓂᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦᓴᔭᐅᒻᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖃᖃᑦᑕᓱᑎᒃᓗ ᑳᓕᕗᓂᐊᒥᐅᔭᑦᓴᔭᐅᒻᒪᖔᑕ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᖏᑎᒍ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒥᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᑕᐅᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ. 2019-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓱᑯᐃᔦᔩᑦ ᓱᕐᖁᐃᓯᒍᓐᓇᓯᓚᐅᔪᕗᑦ (ᓯᕗᓪᓕᐹᑦᓯᐊᒥ ᓱᕐᖁᐃᓯᒍᓐᓇᓯᓂᖃᕐᓱᑎᒃ) ᑳᓕᕘᓂᐊᒥᐅᔦᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᖃᓂᒻᒪᓯᒃᑭᑐᑦ ᑰᒃᔪᐊᒧᑦ ᑎᑭᓯᒪᓚᐅᔪᒋᐊᖏᑦ. ᑐᑦᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᓐᓂᑐᐊᕕᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓱᑎᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᔪᒻᒥᔪᑦ ᑌᒣᑦᑐᓂ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᑦᑕᖃᕐᒥᒋᐊᖏᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᓐᓂᒃ ᖃᓂᒪᓇᕐᑐᑕᓕᓐᓂ ᐱᑕᑦᓯᓱᖑᖕᖏᒋᐊᖏᑦ ᐊᓐᓂᑐᐊᒥᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓐᓂᑐᕐᑕᕕᓂᒥᓂᒃ ᓂᕿᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, ᑭᑦᑐᕆᐊᕐᑕᐅᒐᒥᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᖁᐱᕐᕆᒍᓐᓇᕋᒥᒃ. ᐊᒻᒪᓗᒋᐊᓪᓚᒃ, ᖁᐱᕐᕆᑎᑕᐅᓂᖅ ᑳᓕᕘᓂᐊᒥᐅᔭᕐᒥᒃ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᒻᒥᒃ ᖃᓂᒪᒐᓚᑐᐃᓐᓇᑑᔭᕐᓇᑐᒥᒃ ᖁᐱᕐᕆᕈᑎᖃᓱᖑᒋᐊᖏᑦ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ.

ᓇᓗᓀᕆᓂᖅ ᑭᑦᑐᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᑌᒣᒃᑯᐊᕆᖏᓐᓇᓱᖑᖕᖏᓂᖏᑦ. ©Carol-Anne Villeneuve

ᐊᐱᕆᐅᑏᑦ ᓱᓕ ᐊᒥᓱᑦ ᑭᐅᔭᐅᓯᒪᕋᑕᖕᖏᓚᑦ. ᓲᕐᓗ, ᖃᓅᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᐃᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᓱᖑᕙᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᑉ ᐊᕙᑎᖓᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᓪᓗ ᐊᑎᓪᓗᐊᖓᑕ ᐊᕙᑖᓂ? ᓇᓪᓕᖐᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᐁᑦᑐᑐᑎᖃᕈᓐᓇᖃᑦ ᑳᓕᕘᓂᐊᒥᐅᔭᓂᒃ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᓐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊᓘ ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑕᖃᕐᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘ ᑕᕐᕋᒥ ᑕᒃᑰᓇᑦᓭᓈᕐᑐᒥᒃ ᓇᓪᓕᖁᐊᕇᒥ ᐃᑳᖓᔪᑯᑖᒥ ᐱᑕᖃᕐᐸᑦ? ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᐅᓂᖏᑦ ᓱᓕ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᑐᑭᓯᑦᓯᐊᓂᖅ ᐱᔭᐅᓇᔭᕐᐸᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᐆᒪᔫᓂᕐᒥᒍᑦ ᓴᕐᕿᔮᕐᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᐃᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᓱᕐᕃᓂᖃᓱᖑᒻᒪᖔᑕ ᓂᕐᔪᑎᓂᓪᓗ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᑐᑦᓴᐅᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐅᖃᕐᑕᐅᓕᐅᒥᔭᖏᓐᓇᓲᖑᕗᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᓂᕐᑕᖃᕆᐊᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᒪᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖃᓱᖑᓂᖏᓐᓂᒃ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᑉ ᐊᕙᑎᖓᓂ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦᓴᓯᐊᓂᒃ ᐱᑎᑦᓯᓛᕐᖁᒍᑦ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒍᓐᓇᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᖃᓪᓗᐊ ᑎᑦᓯᑌᓕᒍ-ᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᓱᕐᕋᑕᐅᓂᑦᓴᑎᒍᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᐱᕐᕈᑯᓗᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᔭᕈᓐᓇᑐᑦ-ᐆᒪᔪᓂᑦ ᐱᓗᑎᒃ.

08/03/2021

ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᓂᐅᕗᖅ

ᑭᑦᑐᕆᐊᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᖃᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᕗᖅ ᖃᐅᔨᔭᖃᕐᓂᒥᓪᓗ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒋᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒥᓗ ᓱᕐᕃᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᓂᖓᑕ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᓂᒃ ᓂᕐᔪᑎᓂᑦ-ᐱᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᓐᓅᔭᕈᓐᓇᑐᓂᒃ ᐊᓪᓚᑕᖏᑦ Carol-Anne Villeneuve/ᑲᕈᓪ-ᐋᓐ ᕕᓪᓅᕝ, Kayla Buhler/ᑮᓚ ᐴᐅᓗ, Emily Jenkins/ᐃᒥᓕ ᔨᖕᑭᓐᓯ ᐊᒻᒪᓗ Patrick Leighton/ᐹᑦᕆᒃ ᓓᑕᓐ ᓂᕐᔪᑎᓂᑦ […]
08/03/2021

ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᒧᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ITC/ITK-ᑯᓄᑦ

ᐅᐱᒍᓱᑉᐳᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ 50-ᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᒃ ᐃᓅᑦᓱᑕ ᐊᕗᖓᐅᓕᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᒍᑦᓱᑕ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥᓪᓗ. ᐃᑉᐸᓴᐅᔮᕐᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑲᑎᓯᓚᐅᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐅᐊᓐᓂᒥᐅᓂᒃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᒥᐅᓂᓪᓗ ᓛᐸᑐᐊᕐᒥᐅᓂᓪᓗ 1971-ᒥ ᓄᐃᑦᓯᓂᐊᕐᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᓯᐊᓪᓚᕆᐅᔪᑦᓴᒥᒃ ᑌᔭᐅᓂᖃᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᓴᑦ ᑲᓇᑕᒥ […]
08/03/2021

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᕕᒐᕐᑐᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᔨᖏᑦ

ᐅᕕᒐᕐᑐᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᔨᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᓐᓀᓗᑕᒻᒪᕆᐅᕗᖅ. ᑐᓚᑦᑕᕕᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ ᒪᓂᔨᓯᒪᕗᖅ ᐊᓪᓚᖁᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᔪᓂᒃ ᐅᖓᕙᒥ ᐅᕕᒐᕐᑐᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᔨᖏᑦ ᓱᓇᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᓲᒍᒻᒪᖔᑕ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᑦᑕᓇᕐᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓲᒍᒻᒪᖔᑕ, ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂ. ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᒧᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᓱᓀᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒪᖔᑕ ᓱᓀᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᖔᑕ, ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ […]
08/03/2021

ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐊᑎᒋᓕᐅᕆᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᐅᓚᐅᔫᖅ

ᒍᐃᓂ ᓄᖕᖓᖅ ᐅᖃᐅᑏᖏᓐᓇᐸᑦᑐᖅ ᐊᑎᒋᓕᐅᕆᕐᓴᑎᑦᓱᒋᑦ ᐃᓕᓵᒥᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᒐᓱᐊᕆᐊᒥᒃ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᓂᕃᑦᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃᐊᑎᒋᓕᐅᖃᑦᑕᖁᑦᓱᒋᑦ ᐱᓕᐅᕈᑦᔭᐅᒍᒫᖕᖏᖔᕐᓗᑎᑦ ᐊᓯᓐᓄᑦ. “ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐊᓈᓇᐅᔪᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᓇᕆᔭᐅᔪᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᕈᓐᓇᖃᑦᑕᓛᕐᑐᑦ ᐃᓚᒥᓂᒃ,” ᑌᒣᓕᑦᓱᓂ ᒍᐃᓂ ᐅᖃᓚᐅᔪᖅ. ᒍᐃᓂ ᓄᖕᖓᖅ ᒥᕐᓱᓯᑎᐊᓘᑦᓱᓂ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒥᓂᓪᓗ ᐱᒍᓐᓇᓯ […]