2020

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓄᐃᑦᓯᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖕᖑᐊᒥᑦ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᔪᒥᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕ ᐅᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓕᖓᔪᒧᑦ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᑦᓱᕈᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᓯᑕᒪᓄᑦ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒋᑦ 1975-ᒥᑦ  1979-ᒧᑦ.

ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦᓇᓪᓕᑳᕐᑕᕕᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓀᑦ I ᐊᒻᒪᓗ II ᓇᓃᖁᔭᐅᓂᕕᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓃᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᑖᕐᑐᕕᓂᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑰᓐᓂᐊᑎᒃᑯᑦ ᑯᐯᓪᓗᑲᕙᒪᖓ ᑐᑭᑖᕐᑎᓗᒋᑦ. (ᒪᓕᑦᓱᒍ 1974-ᒥᑦ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒋᐊᖕᖓᐅᑎᒃ, ᓄᓀᑦ I-ᒦᑦᑐᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᕐᓲᑎᐅᒍᓐᓇᓱᑎᑦ, ᐃᓚᖃᕐᑎᓗᒍ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᓖᓪᓗ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖃᕈᑎᒋᑦᓱᒍ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒪᕆᐅᒐᔭᕐᑐᓄᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ. ᓄᓀᑦ II ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᕕᒋᓂᐊᕐᑕᖏᓐᓂᑦ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖃᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ.)

ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᑦ ᒪᑉᐱᒉᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᒥᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᑌᔭᐅᔪᖅ “ᐱᐅᓯᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓂᑦ I ᐊᒻᒪᓗ II ᓇᓪᓕᑳᕐᓂᒧᑦ (1975-1979),” ᓴᕐᕿᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᒥ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦᑕ     ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᑕ     ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᐅᑉ    ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᖓᓂᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ. ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑑᓂᖏᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓃᑦᑐᓂᓪᓗ ᐃᓱᒪᕐᓱᑎᑕᐅᒐᑎᒃ ᓄᓇᑖᕐᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑦᔪᑎᓕᒃ: ᐅᓪᓗᓕᐅᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᑦᓯᐊᑎᑕᐅᒐᑎᒃ ᑭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᒧᑦ, ᐱᓇᓲᑎᑦᓴᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᒧᑦ, ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖃᕐᓯᒪᖕᖏᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖃᑦᓯ- ᐊᓂᖕᖏᓂᕐᒧᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓂᑦ, ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓴᐳᒻᒥᓯᒪᖕᖏᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐊᑦᓱᖏᕐᑐᓯᒪᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᓯᒪᓂᖓ ᓄᓇᓂᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᒨᓕᖓᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᓯᒪᓂᖓ ᖃᓄᖅ ᑯᐯᒻᒥᐅᑦ ᐃᓱᒪᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᓄᓇᖕᖑᐊᖓ ᐊᓯᑦᔨᐸᑦ.

ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖅ, ᑭᖑᓂᕐᒥᒃ ᑕᑯᒋᐊᕐᓂᖅ, ᓯᕗᒧᐊᕐᐸᓕᐊᓂᕐᓗ: ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖅ ᐃᓕᖓᔪᖅ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦᓄᓇᓕᓐᓂᓄᓇᓂᖅᓇᓪᓕᑳᕐᓂᒧᑦ, 1975-1979, ᐃᓗᓕᖃᕐᑎᓯᒋᐊᓪᓚᑐᖅ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᑉ ᐃᓗᐊᓀᑦᑐᓂᑦ. ᐅᕋᕆᐊᖕᖓᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᒧᑦ ᓵᓕ ᒍᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦᑕ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖅ ᒫᑭ ᐃᒪᕐᓚᒃ ᒫᑦᔨ 2019-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐅᖃᕐᑑᒃ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᕙᑎᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᓈᒥᒪᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᐊᓯᑦᔨᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ “ᑐᖔᒍᑦ ᓭᒻᒪᐅᑎᓂᐅᑉ, ᓄᑭᑖᖏᕐᓂᐅᑉ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ,” ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓃᑦᑐᐃᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒋᐊᓪᓚᕆᐊᖃᕐᖁᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓗᓄᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖏᓐᓄᓗ ᓄᓇᑖᖑᓯᒪᔪᓂᑦ.

ᐅᖃᕆᐊᖕᖓᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᕐᑕᐅᒪᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖅ “ᐊᑐᕐᓂᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒥᒃ ᐱᓇᓲᑎᐅᒍᓐᓇᒪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓕᕐᐸᑕ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓄᑦ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᒫᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᕐᓲᑎᖃᕐᑎᑕᐅᖕᖏᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᑎᑕᐅᑦᓱᑎᑦ 1.8 ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓᓂᑦ, ᓄᓇᖕᖑᐊᖅ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᔪᖅ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ  ᐱᒍᒪᓚᐅᕐᓂᖏᑦᑕᖏᓐᓂᑦ,  ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒍᒪᔭᕕᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐅᖃᕆᐊᖕᖓᐅᑏᑦ ᐅᖃᕐᒪᑕ ᑖᓐᓇ ᓄᓇᖕᖑᐊᖅ “ᐊᑐᕐᓂᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒥᒃ ᐱᓇᓲᑎᐅᒍᓐᓇᒪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓕᕐᐸᑕ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓄᑦ”.

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᕆᕕᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖃᖃᑦᑕᑐᖅ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕ- ᐅᕐᓂᒥᒃ ᐊᕐᕌᒎᓐᓄᑦ ᒪᕐᕉᓄᑦ. 160-ᓂᑦ ᒪᑉᐱᒐᓕᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᒥᔪᖅ 96-ᓂᑦ ᓄᓇᖕᖑ-ᐊᓂᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ 60-ᓂᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᓂᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᓪᓕᑳᓚᐅᕐᑕᕕᓂᖏᓐᓂᑦ, 12 ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐊᖑᕐᖄᑐᕕᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 24 ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕ- ᐊᓂᖃᕐᑎᓗᒍ, ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᕗᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᓀᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᔪᕕᓃᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑑᒋᐊᖏᑦ ᐊᒡᒍᑐᐃᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᓗᓕᖃᕐᒥᔪᖅ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᔪᑦ ᐊᓯᑦᔨᑲᑦᑕᑐᕕᓂᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᒨᕐᑕᐅᓯᒪᑦᓱᑎᒃ. ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓅᓕᖓᔪᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᐅᒻᒥᔪᑦ ᐃᓚᖃᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᖕᖑᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓇᒃᑰᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᒥᒃ  ᓇᓪᓕᑳᕐᓂᒧᑦ  ᑲᑎᒪᔨᕕᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐅᓪᓗᖓᓗ ᓄᓇᖕᖑᐊᖅ ᓴᓇᔭᐅᓂᕕᓂᖓ, ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᓐᓂᓗ ᐃᓄᖏᑦ  ᓄᓇᓕᐅᑉ,  ᐊᒻᒪᓗ  ᓄᓇᖏᓐᓂᑦ   I  ᐊᒻᒪᓗ II ᓄᓇᐅᑉ ᖃᓄᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᐊᖏᓂᖓ.

ᑖᑦᓱᒪ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ ᐱᒋᐊᓪᓚᕆᓚ- ᐅᔫᒐᓗᐊᖅ ᐊᕐᕌᓂᑦᓵᖅ, ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖓ ᐱᒋᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᓈᔪᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎ ᑲᑎᓯᔪᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᓵᓕ ᒍᐊᒥᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᑭᓪᓕᓂᓕᐊᕐᓱᑎᒃ (Port Burwell-ᒥᑦ ᑌᔭᐅᓂᖃᖃᑦᓯᒪᔪᖅ).

ᐃᕆᒃ ᕚᓪ ᐱᓇᓱᑦᑎᑖᕆᔭᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ ᑌᑦᓱᒪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥᖑᓯᒪᔪᒧᑦ, ᓴᐳᒻᒥᔨᐅᑦᓱᓂ ᓄᓇᕘᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕ-ᐅᕐᑎᑕᐅᑦᓱᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᓱᓕᔪᓂᓪᓗ ᓄᐃᑦᓯᓱᓂ ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᑯᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑎᓂᑦ ᑭᖑᕚᕇᑎᒍᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓚᓐᓈᑖᕐᓯᒪᓂᖓ ᒍᐊᒥᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᑖᕆᔭᐅᑎᑦᓯᓚᕿᓯᒪᔪᖅ ᕚᓪᒥᑦ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᓗ ᖃᑦᓯᒐᓓᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᑖᕆᔭᐅᒻᒥᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᓇᓱᓐᓂᐊᓕᕐᓱᓂ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐅᐱᕐᖔᖑᑎᓪᓗᒍ 1975-ᒥᑦ. ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ ᐄᓓ ᐅᐃᑖᓗᑦᑐᒥᒃ, ᐃᓄᒃᔪᐊᒥᐅᒥᑦ, ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᐊᕐᕕᑕᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ ᑲᑎᕐᓱᐃᒋᐊᕐᑐᓱᓂ ᓄᓇᐅᑉ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᑦ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᓯᕕᑐᓂᓕᕕᓂᕐᒥᒃ.

ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᖕᖑᐊᒨᔦᑦᓱᑎᓗ ᐊᒡᒐᑐᐃᓐᓇᒥᓄᑦ ᐊᓪᓚᓯᓱᒋᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᑌᒪ ᑲᑎᓯᒋᐊᕐᑐᑲᑦᑕᓯᔪᕕᓂᖅ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᕐᑐᓱᓂ ᓇᓪᓕᑳᕐᓂᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨ- ᐅᓂᐊᕐᑐᓂᑦ. ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᑖᕐᑐᕕᓃᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓄᑦ.   ᓄᓇᖕᖑᐊᒥᑦ   ᑕᕐᓯᑐᐃᑦᓱᑎᒃ  ᓇᓃᖁᔨᒐᔭᕐᓂᒥᓂᑦᓄᓇᖏᓐᓂᑦ I ᐊᒻᒪᓗ II, ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᖃᓄᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᐊᒡᒍᑐᕐᑕᐅᓯᒪᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓇᓪᓕᑳᕈᑎᕕᓂᖏᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎ- ᐅᓯᒪᔪᑦ ᓵᖏᓐᓄᑦ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᑕ, ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᓯᑉᑎᒻᐱᕆ 16, 1975-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑌᒫᑕᒐ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓃᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ.

“ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᓂᑦ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᔪᖅ, ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔫᒐᓗᐊᖅ ᐱᐅᓯᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᓴᓂᐊᓂ, ᓄᓇᓖᑦ ᑌᒪ ᑐᑭᓯᑦᔫᒥᒍᓐᓇᓂᐊᓕᕐᑐᑦ ᓱᓀᑦ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᑐᕕᓂᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᐱᒍᓲᑎᒋᓗᒍᓗ.”

“ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑕᐅᓯᐅᖕᖏᑐᑎᒍᑦ ᖃᓕᕇᓂᑦ ᐱᓇᓱ- ᐊᕐᓂᐅᓯᒪᔪᖅ ᑌᒫᓪᓗᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᕇᕋᑦᑕᓗ ᓄᓇᒥ ᓇᓪᓕᑳᕐᑎᓂᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᒨᔦᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᕐᑎᓇᑕᓘᓐᓃᑦ, ᓄᓇᓕᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᖃᖃᑦᑕᓚ- ᐅᕐᓯᒪᔪᖅ,” ᕚᓪ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑯᓓᑦᑐᒥᒃ ᐅᖄᒍᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕐᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐊᓃᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᐱᔭᕇᕋᒥᓗ, ᓄᓇᓕᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᑐᐃᓇᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓗᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᓂᖃᕐᓱᓂ.” ᑌᒃᑯᐊ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐊᖑᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ.

ᕚᓪ ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐊᐅᓚᔨᑦᓯᐊᓂᕋᕐᓱᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᓄᑦ ᐁᓯᒪᖃᑦᑕᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓗᑐᕐᓯᒪᓂᕐᒥᓂᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᐊᐅᓚᔨᖏᓐᓇᑐᖓ ᑯᐯᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦ ᑭᐅᒍᑎᒋᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ,” ᐊᐅᓚᔨᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᖄᔪᖅ. “ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᖏᑦ ᑐᖕᖓᓀᑦᑐ- ᐊᓘᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐃᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᑖᓐᓇ ᐊᓯᐊᒎᕐᑐᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᒍᓐᓇᑐᖅ.”

ᓯᕗᒧᐊᓕᕐᒥᑕ ᒫᑦᔨ 2016-ᒧᑦ, ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᓄᐃᑕ- ᐅᔪᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᒥ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦᑕ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᑕ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᐅᑉ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᖓᓂᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ. ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂ ᒪᓐᑐᔨᐊᒦᑦᑐᒥᑦ ᕿᓂᕐᑕᐅᓱᑎᒃ ᓇᕝᕚᑕᐅᒍᓐᓇᓯᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ 12 ᓇᓪᓕᑳᓚ- ᐅᕐᑕᕕᖏᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓃᑦ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᔪᒉᑦᑐᐊᓗᕋᑕᖅ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓐᓂᖏᑦᑐᐃᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓ ᓅᑲᑦᑕᓂᑰᑎᓪᓗᒍ ᓯᑕᒪᕕᑦᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᐃ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓗᐊᓂ.

“ᐊᒥᓱᐹᓗᐃᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᖅ ᐃᒧᔭᐅᒪᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᓱᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓪᓕᕌᕐᑕ- ᐅᓕᓂᕕᓂᐅᓕᕐᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓗᐊᓂ,” ᕚᓪ ᐅᖃᕈᑎᖃᕐᑐᖅ ᑌᒃᑯᓂᖓ ᓄᓇᖕᖑᐊᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᓪᓗᑐᕐᓯᒪᔭᕐᒥᓂᑦ ᐃᒧᔭᐅᓯᒪᔪᓂᖅ ᑲᔪᕐᓄᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᓄᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᕐᓱᑎᒃ ᕚᓪ ᐊᓪᓚᑕᕕᓂᖏᓐᓂᑦ. ᕚᓪ, ᐱᓇᓱᑦᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᓄᐊᑦᑎᓯᔨᐅᓚᖓᑦᓱᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᒧᑦ, ᓄᓇᖕᖑᐊᑦ ᐋᕐᕿᓱᒋᐊᓪᓛᓱᒋᑦ, ᐊᓪᓛᑦᐃᓯᑦᑎᕆᖃᑦᑕᓕᕋᑕᕐᓱᒋᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᑦ ᐃᒧᓪᓘᓂᖏᑦ. ᑲᑎᕐᓱᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᑦ ᑭᓯᑕᐅᑦᓱᑎᒃ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᒨᔭᕐᓱᒋᑦ ᐊᑦᔨᓕᐊᕆᖃᑦᑕᓱᒋᓪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒨᔭᓚᐅᕐᓇᒋᑦ, ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᐹᓘᑦᓱᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᓯᒪᔪᖅ. ᓄᓇᖕᖑ- ᐊᓕᐊᕕᓃᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂ ᒫᓐᓇ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒻᒦᓕᕐᑐᑦ.

ᕚᓪ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖅ ᓄᓇᖕᖑᐊᓂᑦ ᐃᓗᓪᓕᑐᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑌᑦᓱᒪᓂᑕᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐊᕙᑕᒃᑯᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᐅᓲᓂᑦ, ᐊᑐᓂᓪᓗ ᓄᓇᖕᖑᐊᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᑐᕕᓃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ.

ᕚᓪ ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᐅᑉ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ: “ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᓂᑦ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᔪᖅ, ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔫᒐᓗᐊᖅ ᐱᐅᓯᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᓴᓂᐊᓂ, ᓄᓇᓖᑦ ᑌᒪ ᑐᑭᓯᑦᔫᒥᒍᓐᓇᓂ- ᐊᓕᕐᑐᑦ ᓱᓀᑦ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᑐᕕᓂᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᐱᒍᓲᑎᒋᓗᒍᓗ.”

ᐅᖃᕆᐊᖕᖓᐅᑎᖏᑦ ᒍᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᓚᐅᑉ ᐃᒥᐊᕐᑎᓯᔫᒃ ᐃᓱᒪᖏᓐᓂᑦ ᕚᓪ. “ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᓚᖓᔪᖅ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᒃᑯᓗ ᐁᕙᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᑦ. ᐃᕐᖃᐅᒪᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓚᖓᑦᓱᓂᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᓚᐅᕕᖃᓚ- ᐅᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᒥ ᓇᓪᓕᑳᕐᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑎᐅᓱᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᖏᓐᓂᑦ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓗᓂ.”

ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖕᖑᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ, ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᖓ ᕙᕌᓐᓱᐊ ᑐᐊᕚᓪ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒫᙰᕐᑎ ᓗᕇᓐ ᐳᕈᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᓚᐅᔫᒃ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᓂᖓᓂᑦ, ᓂᐅᓪᔅ ᔨᐊᓐᓴᓐ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔨᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᖕᖑᐊᓂᑦ, ᐊᓱᐃᓛ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᕆᐅᑎᒨᔭᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒨᔭᕐᑕᐅᓱᓂᓗ ᑐᕉ ᖄᓇᓐᒧᑦ. ᐅᒥᐅ ᐋᒥᑦ, ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᐅᕈᖁᑎᖓᓂᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᕆᔨ, ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐅᓯᑎᓪᓗᒍ. ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᒨᔦᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᖕᖑ- ᐊᓕᐊᖑᕐᖄᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓂᕐᓱᑎᒃ,  ᖃᕆᑕᐅᔭᒨᔦᑦᓱᑎᓗ  ᐊᑦᔨᖑᐊᑐᖃᕐᓂᒃ. ᓓᓇ ᑯᔩ ᐊᒻᒪᓗ ᐄᓓ ᐅᐃᑖᓗᑦᑐᖅ ᓇᓗᓀᕐᓯᑲᑦᑕᓚᐅᔫᒃ ᑭᓇᒃᑰᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᑐᖃᕐᒦᑐᐃᑦ   ᓄᓇᒥ   ᓇᓪᓕᑳᕐᑎᐅᓯᒪᔪᑦ   ᓄᓇᓕᓐᓂ   ᐊᒻᒪᓗ   ᒍᐃᓕ- ᐊᒻ ᑕᒍᕐᓈᖅ ᐊᑦᔨᖑᐊᑐᖃᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᑎᓪᓗᒍ ᑌᑦᓱᒪᓂ ᑯᐯᒃ  ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂᒃ 1970 ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂᑦ. ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᑕ ᐱᓇᓱᑦᑎᖓ ᔮᓐ-ᕕᓕᑉ ᑐᐳᐊ ᐅᓪᓗᒥᓂᑕᕐᓂᒃ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓗᐄᔅ ᐊᐸᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓚᐅᔪᒻᒥᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᒃ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᕐᒥᓗ ᐃᓂᓪᓚᑎᕆᑦᓱᓂ. ᓗᐄᔅᓗ ᓗᕇᓐ ᐳᕈᒃᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖏᓐᓂᑦ ᐋᕐᕿᓱᐃᒋᐊᓪᓛᑎᐅᓚᐅᔫᒃ.

ᒫᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ, 100 ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᑦ. 50-ᒋ- ᐊᓪᓓᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᑦ ᒍᐃᒍᐃᑎᑐᓪᓗ ᓄᐃᑕᐅᓛᕐᓱᑎᒃ. ᐅᖃᕆᐊᖕᖓᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᕐᑕᐅᒪᑦ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖅ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᓯᐊᒻᒪᑎᑕᐅᒐᔭᕐᑎᓗᒍ, ᐊᑐᐊᒐᖃᐅᑎᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑎᒥᒻᒪᕆᓐᓄᑦ.

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᕆᕕᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᖅ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯ- ᕕᑦᓴᒥᒃ ᓄᓇᖕᖑᐊᓂᑦ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᕐᒦᑐᓂᑦ ᓇᐅᓕᒫᓄᑦ ᕿᒥᒃᕈᔭᐅᒍᓐᓇᓛᕐᒪᑦ.

06/02/2020

ᓄᓇᒥ ᓇᓪᓕᑳᕐᓂᒧᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᑎᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᔪᖅ ᐱᓇᓲᑎᐅᑦᓱᓂᓗ ᓯᕗᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᑦᔨᓂᐅᓚᖓᔪᓄᑦ

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓄᐃᑦᓯᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖕᖑᐊᒥᑦ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᔪᒥᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕ ᐅᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓕᖓᔪᒧᑦ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᑦᓱᕈᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᓯᑕᒪᓄᑦ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒋᑦ 1975-ᒥᑦ 1979-ᒧᑦ.
06/01/2020

ᓄᓇᕕᒃ ᖃᐅᒪᑎᑕᐅᑦᓴᖑᐊᓕᓚᐅᔪᒋᕗᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᑕᐅᕐᓰᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑦᓴᓃᑦ ᓚᔭᐅᓲᖅ ᑲᑎᒍᑕᐅᑎᓪᓗᒍ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᖃᓕᓚᐅᔪᒋᕗᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐊᑦᓴᓃᑦ ᓚᔭᐅᓲᖅ ᑲᑎᒪᒍᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐋᑐᒍᐊᒥ.
06/01/2020

ᐃᕙᒃᑲᓚᐅᔪᑦ 2020 ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ
ᐱᖓᔪᒋᓕᕐᑕᖓᓂᒃ ᒍᐃᓕ ᑮᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐊᓐ ᓚᐲ ᓵᓚᖃᒋᐊᓪᓚᓚᐅᕐᑑᒃ ᓂᕆᐅᓐᓇᖏᑦᑐᑯᑦ ᖁᕕᐊᓇᖕᖏᑐᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᐊᑑᑎᔪᖃᓚᐅᔪᑎᓪᓗᒍ

ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᖓᓱᓂ ᑐᖓᓕᕆᑦᑐᓂ, ᑕᓯᐅᔭᕐᒥᐅᒃ ᒍᐃᓕ ᑮᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐊᓐ ᓚᐲ ᓵᓚᖃᓚᐅᕐᑑᒃ ᐃᕙᒃᑲᓂᖃᕐᑎᓗᒍ 2020 ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒻᒥᓴᔭᖏᓐᓄᑦ ᓱᑲᓕᐅᕐᑎᑦᓱᑎᒃ.
06/01/2020

ᖃᓂᒪᓇᕐᑐᖅ COVID-19 ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐃᕐᐸᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓄᑦ
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑎᒥᐅᔪᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ

ᖃᓂᒪᓇᕐᑐᖅ COVIC-19 ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐃᕐᐸᐸᓪᓕᐊᓯᔪᕕᓂᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᐋᒡᔪᓕᐅᑦ ᑕᕐᕿᖓᑕ ᓄᖕᖑᐊᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᕕᒻᒨᓯᒪᓕᕆᐊᖓ ᖃᐅᔨᔭᐅᑦᓴᕋᑕᓚᐅᔪᖅ ᓇᑦᓯᓕᐅᑦ ᑕᕐᕿᖓᓂ (ᒫᑦᓯ) 28-ᒥ. ᐃᓗᓯᓕᕆᔩᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᒐᓱᐊᕈᑎᒋᔭᒥᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᒋ- ᐊᕈᑎᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ.