ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᓐᓂᕆᓲᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖃᕆᐊᓪᓚᓕᕐᒥᓱᑎᒃ, ᐊᓪᓓᑦ ᑯᔩᑦ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᔅᑲᐱᑦ ᐊᑎᓕᐅᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᐳᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᑐᑭᓯᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᓐᓂᒃ ᐃᓂᓪᓓᒍᑎᒋᓂᐊᕐᓱᒋᑦ ᐱᑕᖃᑦᓭᓇᕐᓂᐊᓕᕐᑐᒥᒃ ᑯᔩᑦ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᔅᑲᐲᑦ ᐅᖃᕐᕕᒪᕆᑦᓴᖓᓂᒃ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ