ᐊᐱᕆᒍᑎ 5: ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᒍᑎᑖᖑᕐᖃᒦᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᖃᑦ ᐃᓕᖓᔪᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑖᕐᑕᓂᖏᑦ ᑲᑎᑎᐅᖃᑎᖃᕐᓯᒪᓂᑯᒥᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᑕᐅᒪᓕᕐᖃᑦ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓱᑎᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᒍᑎᑖᕐᖃᒥᐅᔪᓂᒃ?