ᐊᐱᕆᒍᑎ 27: ᖃᖓ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᔭᕐᐳᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᕕᑦᓴᔭᒥᒃ Form G-ᒥᒃ ᑌᔭᐅᔪᒥᒃ: Declaration of Inuit Customary Adoption Form? ᐅᖃᒻᒪᕆᒍᑎᒥᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᑎᒍᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᑎᒍᐊᕐᑕᑐᖃᓚᐅᕐᑎᓗᒍ ᐊᓪᓚᓯᔪᖕᖑᐃᕕᑦᓴᔭᒥᒃ?