ᐊᐱᕆᒍᑎ 24: ᖃᖓ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᔭᕐᐳᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᕕᑦᓴᔭᒥᒃ Form D-ᒥᒃ ᑌᔭᐅᔪᒥᒃ: Re-establishment of Residence in Nunavik Application Form? ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᖃᕐᓂᒥᒃ ᐃᓂᓪᓓᒋᐊᓪᓚᒍᑎᑦᓴᔭᒥᒃ?