ᐊᐱᕆᒍᑎ 23: ᖃᖓ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᔭᕐᐳᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᕕᑦᓴᔭᒥᒃ Form C-ᒥᒃ ᑌᔭᐅᔪᒥᒃ: ᐃᓚᐅᔫᖃᑕᐅᒍᑏᑦ ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᑕᐅᒍᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒻᒪᓯᒪᔪᐃᔭᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᒐᓱᒍᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᒥ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᑦ?