ᐊᐱᕆᒍᑎ 22: ᖃᖓ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᔭᕐᐳᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᕕᑦᓴᔭᒥᒃ Form B-ᒥᒃ ᑌᔭᐅᔪᒥᒃ : ᐃᓚᐅᔪᖕᖑᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑖᕐᑕᐅᑎᑖᕐᑕᕈᑎᑦᓴᓂᒃ (ᐃᓕᖓᑦᓱᓂ ᑲᒃᑲᓛᓄᑦ/ᐱᐊᕋᕐᓄᑦ) ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᕕᑦᓴᔭᖓᓐᓂᒃ?