Dog Slaughter

dog_slaughterᐊᐱᕐᓱᑕᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ 200 ᒥᑦᓯᑎᓐᓃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕕᓂᖏᑦ ᑐᙵᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂ ᐃᓄᓐᓂ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᐅᒻᒪᑕ ᐅᕝᕙᓗᓘᓐᓃᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᒻᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑲᕙᒪᖏᑦᑕ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᓐᓄᓗᓐᓃᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ 1950 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᖃᒥᐅᑎᓪᓗᒋᑦ 1960 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᐃᓱᓕᒋᐊᕐᑐᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᑎᑭᑦᓱᒍ. ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑳᕋᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᖏᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕋᓱᐊᕋᑎᓪᓗ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᑐᖁᕂᓂᐊᓕᕋᒥᒃ ᑲᔪᓯᓕᕐᑐᓯᒪᒻᒪᑕ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᓱᓂ ᓱᓕᓕᓂᕋᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᐸᑐᖅ ᐋᕐᕿᑕᐅᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓂᓗ ᑕᐅᕐᑎᓴᖏᓐᓂᒃ ᕿᓂᕈᑎᒋᑦᓱᓂᒋᑦ.

ᐊᕐᕌᒎᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᕐᑑᒃ, ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒥᓂᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᑐᓂᔨᓚᐅᔪᒻᒪᑦ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓄᑦ ᑯᐯᓪᓗ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ. ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒋᕙᑦᑕᒥᓂᒃ ᐊᔭᐅᕆᒍᑎᖃᕆᐊᓪᓚᓱᓂ ᕿᒻᒥᒎᕐᑐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖃᖁᔨᑦᓱᓂ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ 195ᔾ ᐊᒻᒪᓗ 1960 ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑕᕐᕋᓕᔮᒐᓕᐅᓚᐅᔪᒻᒥᔪᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᓯᒪᖓᓂᒃ ᑌᔭᐅᔪᒥᒃ “ᒥᐅᒡᒎᓱᖓᕐᓂᐅᑉ ᐃᒥᐊᓂᖓ”.

ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᓕᕆᔩᑦ ᑕᕐᕋᒥᓪᓗ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᑐᓵᑎᑕᐅᓚᐅᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᓪᓗ ᑭᓪᓕᒋᑦᓴᕈᑎᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ. ᑲᑎᙵᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᔦᕆᐊᕈᑎᖃᓚᐅᔪᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᒃᑯᐊᓯᖁᓕᕐᓱᒋᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᕐᔪᐊᒥ ᐃᕐᖃᑐᐃᔨᐅᔪᒥᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᖁᔨᑦᓱᑎᒃ.

ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᐃᒣᓕᖓᒐᔭᕐᖂᒫᕈᑎᖏᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᐳᑭᕐᑕᓖᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦᑕ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᖓ ᕿᒥᕐᕈᖁᔭᐅᓕᓚᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦᑕ ᐱᓂᐊᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᓂᕋᕐᑕᐅᔪᓄᑦ. ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔫᑎᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒥᓂᒃ ᑐᓂᔨᓕᓚᐅᔪᑦ ᐅᖃᕐᕕᒪᕆᒻᒧᑦ ᓅᕕᒻᐱᕆ 2006-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐱᑎᑕᐅᓕᓚᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᒪᑉᐱᒐᕐᓂᒃ 775-ᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᓕᐊᖑᔪᓂᒃ ᑏᓯᒻᐱᕆ 2006-ᒥ.

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓱᓕᓚᐅᔪᖅ ᑐᑭᓯᒪᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᓂᕂᑦᓱᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᓐᓂᑦ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓗᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᓯᒪᙱᓂᕋᕐᓱᒋᑦ ᕿᒧᑦᓯᕈᑏᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐊᒥᓲᙱᑐᓂᒃ ᑐᖁᑦᓯᓯᒪᓂᕋᕐᓱᒋᑦ ᖃᓂᒪᔪᓂᒃ, ᑳᓗᐊᕐᑐᓂᒃ ᐊᒥᓲᓗᐊᕈᑎᐅᓕᕐᑐᓂᓪᓗ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑕᓇᓗᐊᕐᒪᑕ.

ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓ ᐱᒐᓱᐊᕐᑕᐅᒪᕆᓚᐅᔪᒻᒥᔪᖅ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᖁᔭᐅᑦᓱᓂ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᖃᐅᑎᓛᕐᒥᔪᖅ ᕿᑭᕐᑖᓗᒻᒥᐅᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᐅᓗᓂᓗ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ.

ᑲᑎᙵᓚᐅᔪᑦᓱᑎᒃ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑯᐯᒃᑯᓗ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᓄᐊ ᐱᐊᓪᓰ, ᑯᐯᒃᑯᑦ ᒪᑭᕝᕕᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᔫᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒻᒥᖏᑦᑕ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᑯᐯᒃᑯᑦ ᒪᑭᕝᕕᓗ ᑎᒃᑯᐊᓯᓕᓚᐅᔫᒃ ᐃᕐᖃᑐᐃᔨᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑯᐯᑉ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᕐᔪᐊᖓᓂ ᔮᓐ-ᔮᒃ ᑯᕈᑑᒥᒃ, ᓯᕗᓕᖁᓕᕐᓱᒍ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᓛᕐᑎᓗᒍ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᓯᒪᔪᓂᒃ 1950 ᐊᒻᒪᓗ 1960- ᐊᕐᕌᒎᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒧᑦᓯᕈᑎᖏᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.