Uncategorized @iu

01/09/2019

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᓂ 40-ᓂ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᕐᓱᓂ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᖏᑦ 2018 ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ

ᑏᓯᒻᐱᕆ 17, 2018 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᑌᒪᓕ 2018 ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐃᓱᓕᓕᕐᑎᓗᒍ, ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᒪᕆᖓ ᓵᓕ ᒍᐊᑦ ᐃᒫᒃ ᐅᖃᓚᐅᔪᕗᖅ, “ᑭᒡᒐᑐᕐᓗᒋᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᖃᑎᒃᑲᓗ, ᒪᑭᕝᕕᐅᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᓄᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕇᑦ, […]
03/07/2018

ᐅᕐᖂᒍᑎᑦᓴᒥᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ

1994-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᒪᑭᕝᕕᓗ ᑯᐯᒃ ᐃᑯᒪᓕᕆᔨᖏᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖃᓚᐅᕐᓯᒪᕘᒃ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐸᕐᓇᓯᒪᒍᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᒋᓂᐊᓕᕐᓱᒋᑦ ᐅᕐᖂᒍᑎᑦᓴᒥᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓪᓚᓕᓐᓂᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓇᓱᒍᑏᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᒍᑎᐅᒻᒥᔪᑦ ᓯᖁᒥᓯᒪᔨᐊᖃᕐᑎᓯᑦᑌᓕᓂᕐᒥᓗ ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᖃᕐᐸᓗ ᓴᓇᔭᖃᕐᓂᒥᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᑦᑐᑐᓂᒃ ᐅᕐᖂᓯᓴᐅᑎᓂᒃ ᐃᒪᕐᒥᓗ ᐆᓇᕐᑐᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᐸᑕᖏᓐᓂᒃ […]
02/25/2014

Order of Nunavik Program

ᑎᓕᔭᐅᒪᐅᑎᖓ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᑎᑦᓯᒪᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᑏᑦ ᐊᕐᓇᐃᓗ ᐱᓪᓗᒋᑦ ‘ᐱᔭᕆᔭᐅᒻᒪᐃᑐᑦ ᓱᓕ ᐊᑦᔨᒌᙱᑐᓂ ᐱᒐᓱᐊᕐᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂ.’ ᑎᓕᔭᐅᒪᐅᑎᖓ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᖏᑦᑕ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᕈᑎᖃᕐᒪᑦ ᐱᔭᕆᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᖃᑦᓯᑐᐃᓐᓇᓕᒫᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ ᑲᔪᖏᕐᓴᐃᒍᑎᐅᑦᓱᓂᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᓂᒃ ᐃᓚᐅᔫᔪᓂᒃ ᐊᔭᑦᑐᕆᐊᕈᑎᐅᑦᓱᓂ ᐱᓚᕿᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᔭᕆᒐᓱᐊᕐᑕᒥᓂᒃ. […]