Uncategorized @iu

01/09/2019

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᓂ 40-ᓂ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᕐᓱᓂ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᖏᑦ 2018 ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ

ᑏᓯᒻᐱᕆ 17, 2018 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᑌᒪᓕ 2018 ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐃᓱᓕᓕᕐᑎᓗᒍ, ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᒪᕆᖓ ᓵᓕ ᒍᐊᑦ ᐃᒫᒃ ᐅᖃᓚᐅᔪᕗᖅ, “ᑭᒡᒐᑐᕐᓗᒋᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᖃᑎᒃᑲᓗ, ᒪᑭᕝᕕᐅᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᓄᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕇᑦ, […]
03/07/2018

ᐅᕐᖂᒍᑎᑦᓴᒥᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ

1994-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᒪᑭᕝᕕᓗ ᑯᐯᒃ ᐃᑯᒪᓕᕆᔨᖏᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖃᓚᐅᕐᓯᒪᕘᒃ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐸᕐᓇᓯᒪᒍᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᒋᓂᐊᓕᕐᓱᒋᑦ ᐅᕐᖂᒍᑎᑦᓴᒥᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓪᓚᓕᓐᓂᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓇᓱᒍᑏᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᒍᑎᐅᒻᒥᔪᑦ ᓯᖁᒥᓯᒪᔨᐊᖃᕐᑎᓯᑦᑌᓕᓂᕐᒥᓗ ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᖃᕐᐸᓗ ᓴᓇᔭᖃᕐᓂᒥᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᑦᑐᑐᓂᒃ ᐅᕐᖂᓯᓴᐅᑎᓂᒃ ᐃᒪᕐᒥᓗ ᐆᓇᕐᑐᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᐸᑕᖏᓐᓂᒃ […]