Uncategorized

11/14/2018

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᓂᒃ

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎ ᑖᓐᓇ ᓇᐅᓕᒫᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᓯᓂᖅ ᐃᓱᓕᓚᐅᔪᒻᒪᑦ 5:00-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᑏᓯᒻᐱᕆ 3, 2018-ᒥ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᓃᓐᓄᒃ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ-ᑐᖓᓕᖓ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒡᓚᑎᒻᒪᕆᒃ. ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑎᒐᓱᐊᕐᑐᑦ 2019-ᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᓂ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ-ᑐᖓᓕᖓᓄᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ: ᒫᑭ ᐃᒪᕐᓚᒃ ᓵᒥ […]