Press Release 2019

06/02/2019

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐅᖃᕐᐳᑦ ᐃᒫᒃ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᐊᖓᔪᑦ ᐱᖁᔦᑦ ᓇᒻᒪᓈᑦᓯᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓱᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᒐᓱᐊᖏᓐᓇᓚᖓᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᐊᖓᓂᕐᓴᒥᒃ ᐱᖁᔭᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᑦᓴᒧᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᒥᒃ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᕕᕗᐊᕆ 6, 2019 – ᑰᔾᔪᐊᒥᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᑦ – ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᒪᕆᖓᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᓕᕐᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒦᑐᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᖏᓐᓇᓂᐊᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒥᒎᓪᓚᕆᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᕈᑎᑦᓴᒥᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᒧᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᓄᐃᑕᓂᖃᖕᖏᒪᑕ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᑐᓴᕐᓴᐅᖃᒻᒥᓕᕐᑐᒥᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᓄᐊᖓᔪᓂᒃ ᐱᖁᔭᓕᐊᖑᓯᒪᓂᐊᕐᑐᓂᒃ. ᓵᓕ […]
22/01/2019

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑎᒐᓱᐊᕐᑐᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᔪᕕᓂᐅᒻᒪᖔᑕ: ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᓄᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᔭᓄᐊᕆ 22, 2019 – ᑰᔾᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ ᓯᑕᒻᒥᑎᓪᓗᒍ ᔭᓄᐊᕆ 17, 2019-ᒥ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᑕ ᐃᓂᖏᓐᓄᑦ, ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᓇᑯᕐᓴᐳᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒋᐊᒥᒃ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᓂᐊᓕᕐᑐᓂᒃ […]