Press Releases

05/09/2017

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕐᓂᐅᖃᑦᑕᑐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᒣ 9, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑕᑕᒥᓚᐅᔪᕗᖅ ᑐᓴᕐᓱᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕆᓂᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒋᕐᖃᒥᓚᐅᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕃᑦᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᒃ (2013-ᒥᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ 2015-ᒥᓂᑦ) ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕈᑎᐅᓲᓄᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᖃᑦᑕᓂᕋᕐᓱᒋᑦ ᓇᓪᓕᐊᖁᕆᔭᐅᔪᒥᒃ “ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᒍᑎᒥᒃ” […]
05/01/2017

ᓄᑖᖅ ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᕐᓂᓄᑦ ᐊᑭᓄᑦ ᑯᐯᒻᒥᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑎᒃ ᓄᐃᑕᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕐᓯᒪᓚᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑯᓪᓚᑎᑕᐅᑫᓐᓇᓗᑎᒃ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᒣ 1, 2017 – ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓂᑦ (ᒪᑭᕝᕕᒃ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᑦ (ᑫᐋᔩ) ᓄᐃᑦᓯᖃᑎᓖᑦ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑦᓴᒥᒃ, ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᓯᑎᑕᐅᒋᐊᖃᓛᕐᓱᓂ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ, ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ […]
04/28/2017

ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᓅᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐃᓱᕐᕆᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᙯᒍᑏᑦ ᐱᐅᒃᑯᑎᖏᓐᓄᑦ

ᑰᔾᔪᐊᒥ, ᑯᐯᒃ, ᐁᕆᓕ 27, 2017 – ᐅᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑎᓅᓕᖓᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ (ᑲᑎᕕᒃ) ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑕᐅᒋᐊᓯᒪᓕᕐᒥᔪᑦ ᒫᑦᔨ 2018-ᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᕕᒃᑯᓄᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᓄᓪᓗ […]
04/27/2017

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑲᑎᖕᖓᔨᑦᓴᓯᐅᕐᐳᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓄᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒥᓄᑦ, ᒪᕐᕉᓄᓪᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᒥᓄᑦ:

  ᑲᑎᖕᖓᔩᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᕘᔅ ᐃᐊ ᐃᓄᐃᑦ  ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑲᑎᖕᖓᔨᑦᓴᓯᐅᕐᐳᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓄᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒥᓄᑦ, ᒪᕐᕉᓄᓪᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᒥᓄᑦ: ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᕘᔅ ᐃᐊᒃᑯᓗ. ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1978-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᒌᕐᓯᒪᓕᑐᐊᕐᒪᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓ, ᒪᑭᕝᕕᒃ […]