Press Releases

01/06/2021

ᐃᓄᐃᑦ ᑯᐯᒻᒥ “ᓄᓀᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᓖᑦ” – ᒫᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ ᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦ

ᓇᐅᓕᒫᓂᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᔭᓄᐊᕆ 6, 2021 – ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ –ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐅᖃᕐᑐᖅ ᖃᒻᒥᑯᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᓚᐅᔪᖅ ᑏᓯᒻᐱᕆ 11, 2020-ᒥᑦ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓ ᐊᖏᓂᓕᒃ 30,000 ᓯᒃᑭᑌᑦ ᑭᒃᓛᒥᑕᓂᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖃᕐᓂᐊᓕᕆᐊᖓ ᒫᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᓈᕐᑐᖁᑎᒋᔭᐅᖕᖏᑐᖅ. […]
10/29/2020

ᑎᑭᓐᓂᖓ ᐱᕈᕐᑎᓯᒋᐊᕈᑎᐅᑉ ᐱᕈᕐᑐᑦ ᐊᒫᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᑦᔪᐊᒧᑦ

ᐱᕈᕐᓰᕕᒃ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᑲᑎᑎᑦᓯᐅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐱᔪᓐᓇᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒦᓪᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᕐᖁᑎᒋᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕈᕐᓰᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᖃᕈᓐᓇᓃᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᑦᓯᐊᑑᒪᓂᑎᒍᑦ. ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ, ᐊᒃᑑᐸ 29, 2020 – ᑎᑭᓐᓂᖓ […]
10/29/2020

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᓐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓲᑦ ᐊᓯᑦᔨᔪᑦ

ᓇᐅᓕᒫᓂᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐆᒃᑑᐱᕆ 29, 2020 – ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ –ᐱᒻᒪᕇᑦ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᓃᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᑦᑕ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓲᓂᑦ ᐊᑑᑎᓯᒪᓕᕐᑐᑦ. ᖃᒻᒥᐅᓚᐅᕐᑐᒥᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᐆᒃᑑᐱᕆ 20-23, 2020-ᒥᑦ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᓂᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᖁᔮᐱᖏᓐᓂᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᑦᓱᑎᓗ […]
12/11/2019

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᖏᓐᓄᑦ:

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎ ᑖᓐᓇ ᓇᐅᓕᒫᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᓯᓂᖅ ᐃᓱᓕᓚᐅᔪᒻᒪᑦ 5:00-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᑏᓯᒻᐱᕆ 2, 2019-ᒥ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᓃᓐᓄᒃ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ-ᑐᖓᓕᖓ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ. ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑎᒐᓱᐊᕐᑐᑦ 2020-ᒥ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ-ᑐᖓᓕᖓᓄᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, […]