Press Release 2020

06/17/2020

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐊᑕᕐᖑᓯᕐᕕᖃᕐᐳᖅ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ ᐋᕐᕿᒋᐊᕆᒍᑎᑖᕆᖁᑦᓱᒍ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓕᓰᑦ… ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᖄᕐᓂᐊᑐᑎᑐᑦ ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᑐᒦᓐᓂᖃᓕᕐᑎᓗᒋᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᔫᓂ 17, 2020 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᕕᒃ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᑎᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓅᓕᖓᑦᓱᓂ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᕕᐅᔪᖅ ᐊᑕᕐᖑᓯᕐᕕᖃᓕᕐᐳᖅ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ ᐃᓘᓐᓈᓂᒃ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᑎᒍᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᒋᓲᒥᓐᓂᒃ ᐃᑐᑦᑎᓯᐊᓚᐅᑲᓪᓗᒍ ᐋᕐᕿᒋᐊᕆᖁᔨᓕᕐᓱᓂ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕕᒃᑲᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᓂᕐᓄᑦ […]
06/08/2020

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᕗᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᐅᑎᒍᑎᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᖃᕐᑎᓯᒍᑎᖃᓛᕐᓂᒥᓂᒃ ᔪᓓ 14-16, 2020 ᐅᓪᓗᖏᓐᓂ

ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᔫᓂ 8, 2020 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑎᖃᐳᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᐅᑎᒍᑎᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᔪᐊᖃᕐᑎᓯᓛᕐᓂᒥᓂᒃ ᔪᓓ 14 – 16, 2020 ᐅᓪᓗᖏᓐᓂ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓯᕗᓂᖃᓚᐅᕐᔪᔪᖅ ᑲᑎᒪᓂᕐᔪᐊᖃᕐᑎᓯᓂᖃᓛᕐᓱᓂ ᐅᑭᐅᖅ ᐊᑯᓕᕕᒻᒥ […]
04/28/2020

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᒡᒍᑐᐃᓂᐊᕐᓂᒥᓂᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓂᑦ ᐱᔪᓂᑦ ᐃᓕᖓᔪᓄᑦ COVID-19-ᒧᑦ

ᓇᐅᓕᒫᓂᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐁᕆᓕ 28, 2020 – ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᖅ ᐱᑦᓴᕋᑕᕐᑐᕕᓂᐅᓂᕐᒥᓂᑦ $11.25 ᒥᓕᐊᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᑦ ᐃᑉᐸᓴᖅ. ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔦᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ ᓴᐳᑦᔨᒋᐊᕈᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐊᒥᑎᓪᓗᒋᑦ. […]
04/17/2020

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕖᑦ ᐅᒃᑯᐊᑕᐅᓯᒪᖏᓐᓇᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᕐᑐᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᑯᐯᒃ ᑐᑭᑖᕐᓯᒪᓂᖓ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕖᑦ ᐃᖏᕐᕋᓯᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᑦᓴᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᓚᐅᕋᑎᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓂᑦ ᐅᑎᕆᐊᕐᔫᒥᑎᑦᓯᓚᖓᔪᖅ ᐋᓐᓂᕈᑎᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐊᓗᓐᓄᑦ ᑭᖑᓂᕐᒥ

ᓇᐅᓕᒫᓂᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐁᕆᓕ 17, 2020 – ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ –ᒪᑭᕝᕕᒃ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ ᑎᒥᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑭᒡᒐᑐᕐᓱᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᑦ, ᐊᑭᕋᕐᑐᒪᕆᑦᑐᖅ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕖᑦ ᐅᒃᑯᐃᑕᐅᒋᐊᓪᓚᓚᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓ ᑐᓴᕐᑎᓯᓚᐅᕐᑎᓗᒍ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂ. ᑖᒃᑯᑑᑦᓱᑎᑦ ᑐᑭᑖᕐᓯᒪᔪᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᑐᐊᓪᓕᓯᒪᒐᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ, […]