Press Release 2020

12/11/2020

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ 2021 ᐊᖓᔪᕐᖄᒧᑦ

ᑐᕌᕐᑐᖅ: ᒪᑭᕝᕕᒥ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᐅᕙᖕᖓᑦ: ᓘᓯ ᑯᔩ, ᓂᕈᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆ ᐅᓪᓗᖓ: ᑏᓯᒻᐱᕆ 11, 2020 ᑭᓇ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑎᒋᐊᕈᓐᓇᐸ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᒥ? ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᖁᔮᐱᖏᑦ, ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᖑᕐᑐᓕᒫᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᕋᕐᑕᓂᒃ ᐱᖁᔮᐱᒻᒥ 4(f)ᒥ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᓂᐊᑐᐊᕈᓂ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᑦ […]
10/29/2020

ᑎᑭᓐᓂᖓ ᐱᕈᕐᑎᓯᒋᐊᕈᑎᐅᑉ ᐱᕈᕐᑐᑦ ᐊᒫᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᑦᔪᐊᒧᑦ

ᐱᕈᕐᓰᕕᒃ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᑲᑎᑎᑦᓯᐅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐱᔪᓐᓇᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒦᓪᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᕐᖁᑎᒋᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕈᕐᓰᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᖃᕈᓐᓇᓃᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᑦᓯᐊᑑᒪᓂᑎᒍᑦ. ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ, ᐊᒃᑑᐸ 29, 2020 – ᑎᑭᓐᓂᖓ […]
10/29/2020

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᓐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓲᑦ ᐊᓯᑦᔨᔪᑦ

ᓇᐅᓕᒫᓂᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐆᒃᑑᐱᕆ 29, 2020 – ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ –ᐱᒻᒪᕇᑦ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᓃᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᑦᑕ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓲᓂᑦ ᐊᑑᑎᓯᒪᓕᕐᑐᑦ. ᖃᒻᒥᐅᓚᐅᕐᑐᒥᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᐆᒃᑑᐱᕆ 20-23, 2020-ᒥᑦ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᓂᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᖁᔮᐱᖏᓐᓂᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᑦᓱᑎᓗ […]
08/13/2020

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐳᓖᓯᓄᑦ ᑎᒍᓴᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᖁᕙᑦᑐᑦ ᐅᓄᕐᓗᐊᓕᕐᒪᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᓈᒻᒪᖏᑑᒐᓗᐊᖅ

““ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐳᓖᓯᐅᒋᐊᖃᕐᓂᒥᓂᒃ ᑲᔪᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕆᐊᓕᐅᒐᓗᐊᑦ ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑦ ᐅᖃᕐᑐᖅ.“ ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᐊᐅᒡᒍᓯ 13, 2020 – ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᖁᐊᕐᓵᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓂᕋᕐᓂᖁᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ ᐳᓖᓯᓄᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᖁᕙᑦᑐᑦ 30-ᕕᓪᓗᐊᑐᒥᒃ ᐅᓄᕐᓂᓴᐅᒪᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥ […]