Makivik

02/06/2019

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐅᖃᕐᐳᑦ ᐃᒫᒃ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᐊᖓᔪᑦ ᐱᖁᔦᑦ ᓇᒻᒪᓈᑦᓯᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓱᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᒐᓱᐊᖏᓐᓇᓚᖓᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᐊᖓᓂᕐᓴᒥᒃ ᐱᖁᔭᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᑦᓴᒧᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᒥᒃ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᕕᕗᐊᕆ 6, 2019 – ᑰᔾᔪᐊᒥᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᑦ – ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᒪᕆᖓᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᓕᕐᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒦᑐᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᖏᓐᓇᓂᐊᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒥᒎᓪᓚᕆᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᕈᑎᑦᓴᒥᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᒧᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᓄᐃᑕᓂᖃᖕᖏᒪᑕ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᑐᓴᕐᓴᐅᖃᒻᒥᓕᕐᑐᒥᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᓄᐊᖓᔪᓂᒃ ᐱᖁᔭᓕᐊᖑᓯᒪᓂᐊᕐᑐᓂᒃ. ᓵᓕ […]
01/22/2019

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑎᒐᓱᐊᕐᑐᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᔪᕕᓂᐅᒻᒪᖔᑕ: ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᓄᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᔭᓄᐊᕆ 22, 2019 – ᑰᔾᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ ᓯᑕᒻᒥᑎᓪᓗᒍ ᔭᓄᐊᕆ 17, 2019-ᒥ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᑕ ᐃᓂᖏᓐᓄᑦ, ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᓇᑯᕐᓴᐳᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒋᐊᒥᒃ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᓂᐊᓕᕐᑐᓂᒃ […]
01/18/2019

Results from the 2019 Universal Election

2019 Makivik Universal Elections : Vice President – Economic Development ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓂᕈᐊᕐᑎᓯᓂᖓ 2019-ᒥ: ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ-ᑐᖓᓕᖓᑕ ᐃᓂᖓᓄᑦ – ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ 2019 Makivik Universal Elections : Corporate Secretary […]
01/09/2019

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᓂ 40-ᓂ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᕐᓱᓂ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᖏᑦ 2018 ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ

ᑏᓯᒻᐱᕆ 17, 2018 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᑌᒪᓕ 2018 ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐃᓱᓕᓕᕐᑎᓗᒍ, ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᒪᕆᖓ ᓵᓕ ᒍᐊᑦ ᐃᒫᒃ ᐅᖃᓚᐅᔪᕗᖅ, “ᑭᒡᒐᑐᕐᓗᒋᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᖃᑎᒃᑲᓗ, ᒪᑭᕝᕕᐅᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᓄᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕇᑦ, […]