Makivik

03/23/2021

ᔫᓯᐱ ᓯᓄᐹ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᑭᒡᒐᑐᕐᓂᐊᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥᑦ.

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᒫᑦᔨ 23, 2021 ᐅᓪᓗᒥ ᑰᑦᔪᐊᒥᑦ ᓂᕈᐊᒋᐊᓪᓚᕐᓂᖃᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᖃᓚᐅᔪᖕᖏᒪᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᓄᑦ (51%+1) ᓂᕈᐊᕐᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᓴᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᒫᑦᔨ 28, 2021-ᒥᑦ. ᐅᑯᐊᑕᒐ ᓂᕈᐊᒋᐊᓪᓚᑐᕕᓃᑦ ᑭᑎᑦᑕᐅᒪᓂᖏᑦ: ᑰᑦᔪᐊᒃ ᓂᕈᐊᒍᓐᓇᑐᑦ:               1335 ᓂᕈᐊᕐᑐᕕᓃᑦ:               […]
03/22/2021

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᖃᓚᐅᖕᖏᒪᑦ

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᖃᓚᐅᖕᖏᒪᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᓄᑦ (51%+1) ᓂᕈᐊᕐᑐᓄᑦ ᑲᒡᒐᑐᕐᑎᓴᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᒫᑦᔨ 28, 2021-ᒥ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᓪᓚᓂᖃᓛᕐᑐᑦᓄᓇᓕᒻᒥᓂ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᑯᓐᓂᑦ ᐅᑯᓃᖓ; ᒪᐃᑯ ᑯᐊᑕᔫᓯᐱ ᓯᓄᐹ  ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓛᕐᑐᖅ ᒫᑦᔨ 23, 2021-ᒥᑦᓂᕈᐊᕐᕖᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᖃᑦᑕᓛᕐᑐᑦ […]
03/18/2021

ᐅᓪᓗᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᕐᑐᖅ ᒪᕐᕉᓂᒃ [2] ᓄᓇᓖᓐᓂᒃ ᑰᑦᔪᐊᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥᑦ.

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᒫᑦᔨ 18, 2021 ᐅᓪᓗᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᕐᑐᖅ ᒪᕐᕉᓂᒃ [2] ᓄᓇᓖᓐᓂᒃ ᑰᑦᔪᐊᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥᑦ. ᓂᕈᐊᒐᑦᓴᑐᐊᖑᓂᕐᒥᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖑᕐᑐᑦ ᑐᕋᐃᓐᓇᑐᒥᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᑯᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ, ᐊᑯᓕᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ. […]
03/11/2021

ᐃᕙᒃᑲᑐᑦ 2021-ᒥ ᑎᑭᐅᑎᕗᑦ ᓱᑲᓕᐅᑎᔪᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓᓄᑦ!

ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ – ᒫᑦᔨ 11, 2021 – ᕿᒧᑦᓰᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑭᖑᓪᓕᐹᒧᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐅᐸᑦᑕᒥᓄᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒧᑦ ᐃᑉᐸᓴᖅ ᑎᑭᐅᑎᓚᐅᕐᖁᑦ, ᐃᓱᓕᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐃᕙᒃᑲᒃ 2021-ᒥ ᕿᒧᑦᓯᑯᑦ ᓱᑲᓕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᓚᐅᕐᓱᑎᒃ ᒥᑦᓯᑎᓐᓂ 450 ᑭᓚᒦᑕᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂ […]