Makivik

12/08/2016

ᐊᑭᑐᓂᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᖓ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᑏᓯᒻᐱᕆ 7, 2016 – ᖁᓕᓪᓗ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓗ ᑕᕐᖀᑦ ᓈᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒍᑎᐅᒻᒪᕆᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ ᓄᐊᑕᐅᓂᖏᑦ ᑭᓯᑦᓯᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ, ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖃᕋᓱᐊᒻᒪᕆᑦᓱᑎᓗ, “ᐊᑭᑐᓂᖓ ᐃᓅᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᓄᓇᕕᒻᒥᒃ” ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄ ᓅᕕᒻᐱᕆᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᑎᕕᓃᑦ […]
12/06/2016

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᓂᒃ:

ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᑎᒃᑯᐊᓯᑲᑦᑕᓂᖅ ᐅᒃᑯᐊᑕᐅᓚᐅᔪᒻᒪᑦ ᑎᓯᒻᐱᕆ 1, 2016-ᒍᑎᓪᓗᒍ 5:00-ᙳᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖓᓕᖓᑕ, ᐱᑦᓴᖑᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᑐᓕᕆᓂᕐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐅᑉ ᐃᓂᖏᓐᓄᑦ. 2017-ᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓛᕐᑐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓᑕ ᐃᓂᖓᓄᑦ, ᐱᑦᓴᖑᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᑐᓕᕆᓂᕐᓄᑦ, ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᒍᒪᐅᑎᒥᓂᒃ […]
11/14/2016

ᖁᕕᐊᓱᒋᑦᓯ 41ᖑᒍᑎᖏᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦᑕ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᑕᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐅᓪᓗᓯᐅᕈᑕᐅᓂᖓᓂᖁᕕᐊᓱᒋᑦᓯ 41ᖑᒍᑎᖏᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦᑕ ᔦᒥᓯ ᐯ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᑕᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐅᓪᓗᓯᐅᕈᑕᐅᓂᖓᓂ

ᓅᕕᒻᐱᕆ 10, 2016- ᑰᒃᔪᐊᖅ ᓄᓇᕕᒃ-ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖔ ᔫᐱ ᑕᕐᕿᐊᐱᒃ, ᒪᑭᕝᕕᒥ ᑐᑭᑖᕐᑎᐅᖃᑎᖏᑦ, ᐋᑕᒥ ᑎᓖᓪ ᐊᓚᑯ,ᐋᓐᑎ ᒧᐊᖃᐅᔅ, ᐋᓐᑎ ᐲᕐᑎ, ᐋᑕᒥ ᐹᑦᓚᔮᕐᓗ, ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᑦ ᐃᒫᙰᕐᑎᖏᓪᓗ ᑐᑭᑖᕆᒋᐊᕐᓂᒧᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᓂᒃ ᑯᕕᐊᓱᖁᔨᕗᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᓗᑎᓪᓗ ᔦᒥᓯ […]
11/03/2016

Nunalimaani nunavimmi tikkuasiniqattaniq ukkuingaalirmimat 2017-mi

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᓄᓇᓕᒫᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑎᒃᑯᐊᓯᓂᖃᑦᑕᓂᖅ ᐅᒃᑯᐃᖔᓕᕐᒥᒪᑦ 2017-ᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᓴᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐅᑯᓅᖓ ᐃᓄᐅᔫᓐᓄᑦ: ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖓᓕᖓ, ᐱᑦᓴᖑᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᑐᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᑎᒃᑯᐊᓯᒍᑎᒥᒃ ᑕᑕᕐᓴᒐᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᑦᓯ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ […]