Makivik

06/27/2017

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒥᑎᒍᑦ ᑎᒍᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓯᔪᖅ ᑯᐯᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᐱᖁᔭᖏᓐᓄᑦ – “ᐊᑑᑎᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᖏᑐᖅ” ᐅᖃᕐᑐᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ – ᔫᓂ 20, 2017 – ᑕᓪᓕᒪᖓᓐᓂ ᔫᓂ 16, 2017ᒥ ᑯᐯᒃ ᑲᑎᖕᖓᕕᕐᔪᐊᖓᓂ, ᑌᔭᐅᔪᖅ ᐱᖁᔭᖅ 113 “ᐱᖁᔭᖅ ᐋᕐᕿᒋᐊᕈᑎᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᑕ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖓᓂᒃ ᐱᖁᔭᓂᖅ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᓂᑦ ᑎᒍᐊᕐᓂᒧᓕᖓᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ […]
06/09/2017

“ᓄᕝᕕᑎ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔨ” ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖁᑎᖓ ᓄᑖᖅ ᐊᑦᓯᑕᐅᔪᖅ!

ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᔫᓂ 7, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ, ᑯᐯᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᑎᒥᖁᑎᒥᓂᒃ ᐊᑦᓰᔪᖅ ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎᐅᓚᐅᑲᑦᑎᓗᒍ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ. “ᓄᕝᕕᑎ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔩᑦ” ᓇᓪᓕᑳᔭᐅᓚᐅᔪᖅ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ […]
05/09/2017

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕐᓂᐅᖃᑦᑕᑐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᒣ 9, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑕᑕᒥᓚᐅᔪᕗᖅ ᑐᓴᕐᓱᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕆᓂᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒋᕐᖃᒥᓚᐅᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕃᑦᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᒃ (2013-ᒥᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ 2015-ᒥᓂᑦ) ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕈᑎᐅᓲᓄᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᖃᑦᑕᓂᕋᕐᓱᒋᑦ ᓇᓪᓕᐊᖁᕆᔭᐅᔪᒥᒃ “ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᒍᑎᒥᒃ” […]
05/01/2017

ᓄᑖᖅ ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᕐᓂᓄᑦ ᐊᑭᓄᑦ ᑯᐯᒻᒥᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑎᒃ ᓄᐃᑕᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕐᓯᒪᓚᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑯᓪᓚᑎᑕᐅᑫᓐᓇᓗᑎᒃ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᒣ 1, 2017 – ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓂᑦ (ᒪᑭᕝᕕᒃ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᑦ (ᑫᐋᔩ) ᓄᐃᑦᓯᖃᑎᓖᑦ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑦᓴᒥᒃ, ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᓯᑎᑕᐅᒋᐊᖃᓛᕐᓱᓂ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ, ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ […]