Makivik

05/01/2017

ᓄᑖᖅ ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᕐᓂᓄᑦ ᐊᑭᓄᑦ ᑯᐯᒻᒥᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑎᒃ ᓄᐃᑕᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕐᓯᒪᓚᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑯᓪᓚᑎᑕᐅᑫᓐᓇᓗᑎᒃ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᒣ 1, 2017 – ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓂᑦ (ᒪᑭᕝᕕᒃ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᑦ (ᑫᐋᔩ) ᓄᐃᑦᓯᖃᑎᓖᑦ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑦᓴᒥᒃ, ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᓯᑎᑕᐅᒋᐊᖃᓛᕐᓱᓂ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ, ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ […]
04/28/2017

ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᓅᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐃᓱᕐᕆᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᙯᒍᑏᑦ ᐱᐅᒃᑯᑎᖏᓐᓄᑦ

ᑰᔾᔪᐊᒥ, ᑯᐯᒃ, ᐁᕆᓕ 27, 2017 – ᐅᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑎᓅᓕᖓᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ (ᑲᑎᕕᒃ) ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑕᐅᒋᐊᓯᒪᓕᕐᒥᔪᑦ ᒫᑦᔨ 2018-ᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᕕᒃᑯᓄᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᓄᓪᓗ […]
04/27/2017

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑲᑎᖕᖓᔨᑦᓴᓯᐅᕐᐳᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓄᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒥᓄᑦ, ᒪᕐᕉᓄᓪᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᒥᓄᑦ:

  ᑲᑎᖕᖓᔩᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᕘᔅ ᐃᐊ ᐃᓄᐃᑦ  ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑲᑎᖕᖓᔨᑦᓴᓯᐅᕐᐳᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓄᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒥᓄᑦ, ᒪᕐᕉᓄᓪᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᒥᓄᑦ: ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᕘᔅ ᐃᐊᒃᑯᓗ. ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1978-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᒌᕐᓯᒪᓕᑐᐊᕐᒪᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓ, ᒪᑭᕝᕕᒃ […]
03/27/2017

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᓯᕗᑦ ᐊᑎᓕᐅᓕᐅᑦᔨᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᒍᑎᒋᓚᖓᔭᒥᓂᒃ ᓄᑖᒍᑦᓱᓂ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᓛᕐᑑᑉ ᐊᑎᑦᓴᖓᓂᒃ

ᑕᓯᐅᔭᖅ, ᑯᐯᒃᒥ (ᒫᑦᓯ 24-ᒍᑎᓪᓗᒍ , 2017-ᒥ) – ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑎᒃ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᕗᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᓚᖓᔭᒥᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᓕᐅᑦᔨᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᓚᖓᓕᕐᓂᒥᓂᒃ ᓄᑖᒍᑦᓱᓂ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᓛᕐᑐᒥᒃ ᑕᒐᑕᒐFᒫᓐᓇ ᐊᑦᔨᕋᕐᑕᐅᒍᑎᖃᓚᐅᕐᑐᑐᒥᒃ ᕈᕆ?ᕋO-ᒍᓂᕋᕐᓱᒍ. Devco-ᑯ ᑎᒥᖕᖑᓛᕐᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᕕᐅᓛᕐᓱᓂ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ ᑕᓕᕆᔭᐅᓯᓗᓂ. […]