ᐳᑐᓕᒃ ᐸᐱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᔨᒍᑎ

ᐳᑐᓕᒃ ᐸᐱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᔨᒍᑎ

ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ Summer | 2021

ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓯᕗᓕᖃᑦᑕᓯᒪᔪᖅ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᑦᓱᓂᓗ ᔦᒥᓯ ᐯᒥ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᖅᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ ᐳᑐᓕᒃ ᐸᐱᑲᑦᑐᖅ ᐃᓅᒍᓐᓀᓚᐅᔪᕗᖅ ᐊᐅᒡᒍᓯᒥ. ©Makivik