ᐊᐱᕐᓱᑏᓪᓗ ᑭᐅᑦᔪᑎᖏᓪᓗ ᐊᓖᔅᓯᐊ ᐃᖃᓘᑉ

ᐊᐱᕐᓱᑏᓪᓗ ᑭᐅᑦᔪᑎᖏᓪᓗ ᐊᓖᔅᓯᐊ ᐃᖃᓘᑉ

ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ Summer | 2021

ᐊᓖᔅᓯᐊ ᐃᖃᓗᒃ, ᐊᖓᔪᕐᖃᖑᓚᐅᔪᔪᖅ ᖃᕐᔪᐃᑦ ᐅᕕᒃᑫᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄ, ᑫᓪᓚᑐᐃᕗᖅ ᐅᕕᒃᑲᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖁᔨᑦᓱᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓱᒐᓱᓐᓂᐅᓕᕐᑐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᓗᑎᒃ ᐅᖄᒋᐊᕐᑐᖃᑦᑕᓗᑎᒃᓗ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᕕᒃᑲᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᐅᔪᓂᓪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ.