ᓄᓇᕕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓄᑦ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖁᑎᖏ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᓂᖃᕐᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᓄᑦ ᑲᑎᖕᖓᓂᕐᔪᐊᖓᓐᓂ

ᓄᓇᕕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓄᑦ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖁᑎᖏ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᓂᖃᕐᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᓄᑦ ᑲᑎᖕᖓᓂᕐᔪᐊᖓᓐᓂ

ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ Winter | 2021

ᐅᓇ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖅ, ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᓚᕚᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᑉ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᖏᓐᓄᑦ, ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕗᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓗᑯᐊᐱᑦᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᑕ ᓯᑯᖏᓐᓂᒃ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᒃᔪᐊᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ. ©Catherine Deslauriers