ᐅᓯᒐᑦᓴᓂᐊᕐᕕᒃ ᓄᑖᖅ ᐅᒃᑯᐃᖔᓕᕐᑐᖅ:
ᓱᓇᒐᓚᖃᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᐅᓯᒐᑦᓴᓂᐊᕐᕕᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᑦᑐᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᓪᓗ ᓄᓇᖓᓂᑦᑐᓄᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᑦᓯᐊᒍᓂᕐᓴᐅᓕᕋᒥ ᐃᓱᐊᕐᓂᓴᒻᒪᕆᐅᓕᕐᑐᖅ

ᐅᓯᒐᑦᓴᓂᐊᕐᕕᒃ ᓄᑖᖅ ᐅᒃᑯᐃᖔᓕᕐᑐᖅ:
ᓱᓇᒐᓚᖃᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᐅᓯᒐᑦᓴᓂᐊᕐᕕᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᑦᑐᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᓪᓗ ᓄᓇᖓᓂᑦᑐᓄᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᑦᓯᐊᒍᓂᕐᓴᐅᓕᕋᒥ ᐃᓱᐊᕐᓂᓴᒻᒪᕆᐅᓕᕐᑐᖅ

ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ Spring | 2020

ᐊᑦᔨᓕᐊᕕᓃᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐳᔦᔭᓐ ᑭᑉᓴᓐᒧᑦ