ᐃᕙᒃᑲᑐᓄᑦ ᓱᑲᓕᐅᑎᓂᖅ 2021-ᒥ ᐊᕐᓱᕈᓐᓇᑐᒻᒪᕆᐅᓐᓂᖁᖅ ᕿᒧᑦᓯᑎᓕᒫᓄ: ᐊᕙᑎᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖅ ᐱᕐᖁᓯᑐᖃᕐᒥᒃ ᐱᐅᓕᐊᕐᓂᒧᑦ

ᐃᕙᒃᑲᑐᓄᑦ ᓱᑲᓕᐅᑎᓂᖅ 2021-ᒥ ᐊᕐᓱᕈᓐᓇᑐᒻᒪᕆᐅᓐᓂᖁᖅ ᕿᒧᑦᓯᑎᓕᒫᓄ: ᐊᕙᑎᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖅ ᐱᕐᖁᓯᑐᖃᕐᒥᒃ ᐱᐅᓕᐊᕐᓂᒧᑦ

ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ Winter | 2021

#2-ᒥᒃ ᑭᑎᑦᔪᑎᓖᒃ, ᐳᕕᕐᓂᑐᕐᒥᐅᒃ ᐁᓴ ᓱᕈᓯᓛᕐᓗ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᒪᕈᐊᓕᓪᓗ, ᐊᕐᓱᕈᓐᓇᑐᐊᓗᒃᑰᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᐃᕙᒃᑲᑐᓄᑦ ᓱᑲᓕᐅᑎᔪᓂ ᒫᑦᓯ 2021-ᒥ, ᐃᑲᐅᕐᓂᑐᕐᓱᑎᒃ 39-ᓂᒃ 30-ᒥᓂᑦ, 3-ᓂᓪᓗ ᑕᒃᓵᐱᓐᓂᒃ ᓵᓚᖃᓚᐅᔪᕘᒃ. Photo: Caroline Oweetaluktuk