ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᒥᓄᑦ ᐃᑦᔭᕋᑦᓴᓯᐊᖅ:
ᐊᓖᓯᐊ ᐊᔭᒍᑕᖅ ᓲᓱᒋᔭᐅᓂᑯᒥᓄᑦ 2020-ᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᕕᒃᑲᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᒍᓲᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᕐᑎᑕᐅᓚᔪᕗᖅ

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᒥᓄᑦ ᐃᑦᔭᕋᑦᓴᓯᐊᖅ:
ᐊᓖᓯᐊ ᐊᔭᒍᑕᖅ ᓲᓱᒋᔭᐅᓂᑯᒥᓄᑦ 2020-ᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᕕᒃᑲᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᒍᓲᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᕐᑎᑕᐅᓚᔪᕗᖅ

ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ Spring | 2020

Photo: Vanessa Heins/Indspire