ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐊᑎᒋᓕᐅᕆᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᐅᓚᐅᔫᖅ

ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐊᑎᒋᓕᐅᕆᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᐅᓚᐅᔫᖅ

ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ Spring | 2021

ᒍᐃᓂ ᓄᖕᖓᖅ, ᒥᕐᓱᑎ Winifred Designs-ᒥᒃ ᓇᓗᓀᒃᑯᓯᕐᑐᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑎᒋᓕᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᑎᓯᓚᐅᔪᖅ ᐁᕆᓕᐅᓚᐅᔪᒥ ᑰᑦᔪᐊᒥ. “ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᓕᕐᖁᖓ ᐱᒍᓐᓇᓂᕆᔭᑦᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᑦᑎᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖃᒋᐊᖃᕐᓂᑎᓐᓂᒃ ᐅᕕᒃᑲᖁᑎᑦᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒍᓐᓇᓂᐊᐱᖏᓐᓂᒃ ᓄᐃᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓯᖁᓪᓗᒋᑦ.” ᑌᒣᓕᑦᓱᓂ ᒍᐃᓂ ᐅᖃᓚᐅᔪᖅ. @Attasie Saunders