ᐅᔮᐱ ᒍᐊᑦ – ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᒻᒪᕆᑦᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ

ᐅᔮᐱ ᒍᐊᑦ – ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᒻᒪᕆᑦᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ

ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ Spring | 2021

ᐅᔮᐱ ᒍᐊᑦ, ᐅᕙᓂ ᓂᒪᖕᖏᑐᒥ ᐊᑦᔨᖑᐊᒥ ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᓂᖃᕐᓱᑎᒃ, ᐅᖃᕐᑕᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᓚᖓᓕᕆᐊᖓ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᖕᖓᔨᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓪᓚᕕᒻᒧᑦ ᓄᓇᓕᑐᙯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓄᑦ.