ᖁᐊᕐᓵᖓᓇᕐᑑᓚᐅᕐᖁᖅ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ La Presse ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒐᒥᒃ ᑯᐯᓕᒫᒥ ᐅᕕᒐᕐᑐᐃᑦ ᓄᓇᓕᑐᙯᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐃᓅᒍᓐᓀᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᓐᓂᒪᑕ.