ᒪᑭᕝᕕᓗ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᑭᐅᓐᓂᒍᑎᖏᑦ ᐱᓕᐅᑎᖃᑎᒌᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᓪᓚᕕᐅᑉ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᐅᓯᖕᖑᕋᓱᐊᕐᓂᖏᑦᑕ ᕘᔅ ᐃᐊᒃᑯᓗ ᑲᓀᑎᐋᓐ ᓄᐊᔅᑯᓪᓗ