ᒪᑭᕝᕕᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᔨᕗᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᖃᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᓕᓚᖓᔪᒥᒃ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒫᙰᓚᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒻᒥᓂ-ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᓯᒍᒪᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒍ