ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᕆᓲᖏᑦ

ᑕᒫᓂ ᑕᑯᓚᖓᕗᑎᑦ ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᕆᓗᐊᖑᐊᓲᖏᓐᓂᒃ: ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑐᓴᕋᑦᓴᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᖏᑦ

ᑖᒃᑯᐊ ᓄᐃᑕᐅᓲᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓗᓕᖃᓲᖑᑦᓱᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᑐᓂᒃ, ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᐊᕈᖁᑎᖏᑦᑕ ᑲᒻᐸᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑕᒪᒃᑯᓇᖕᖓᑦ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᕐᓂᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᓐᓄᐊᖓᔪᓄᑦ – ᐃᓚᐅᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᔦᒥᔅᐯᒥᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᖏᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᒦᓲᑦ ᑐᓂᕐᕈᑕᐅᓲᖑᑦᓱᑎᒃ ᐊᑭᖃᖕᖏᑑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᐅᔪᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᑖᕐᕕᑯᕐᑎᑕᐅᓲᖑᑦᓱᑎᒃ ᐃᒻᒥᓂᕿᔪᓄᑦ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᓄᑦ, ᑲᕙᒪᒥᐅᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕐᑐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᕐᐸᑐᖅ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓲᓂᒃ ᒪᑭᕝᕕᑯᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᕐᑐᓂᒃ, ᑫᓪᓗᑐᐃᑦᓱᑎᓪᓗ ᓱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓲᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓲᖑᒻᒥᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᑦᑕᕗᑦ ᒪᑭᕝᕕᑯᓂᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᐱᓯᒣᓐᓇᓲᖑᖏᑐᑦ.

ᐊᑐᐊᕐᓯᔨᐊᕆᓲᑦᑎᓂᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᒍᒪᕙᑦᑐᒍᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓪᓚᑕᖏᓐᓂᓗ ᐊᑦᔨᖑᐊᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᓄᐃᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᑕᒃᑯᓇᓂ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᕆᓲᑦᑎᓂ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓯᓚᑎᖃᕐᐳᒍᑦ ᐃᒣᑦᑐᒥᒃ: magazine@makivik.org

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᖏᑦ ᓄᐃᑕᐅᕐᖃᒥᐅᓂᕐᐸᐅᓂᖏᑦ

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᓄᑦ

ᓄᐃᑕᐅᔪᖃᓲᖑᒻᒥᔪᖅ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ, ᓇᑲᑎᕐᑕᐅᓲᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᓲᖑᔪᓂᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᑐᓴᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖓᓄᑦ. ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᓄᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᓲᑦ ᓱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓱᓄᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ, ᑎᒥᐊᕈᖏᑦᑕ ᑲᒻᐸᓂᖏᓐᓄᓗ, ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓗᐊᖑᐊᑐᓄᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᐅᑎᓄᑦ ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐅᑦᑑᐱᕆ 1-ᒥᑦ ᓯᑉᑎᒻᐱᕆ 30-ᒧᑦ.

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᓄᑦ ᓄᐃᑕᐅᕐᖃᒥᐅᓂᕐᐸᐅᓂᖏᑦ