ᐱᓇᓱᒐᑦᓭᑦ

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᐅᑎᖃᖏᓐᓇᐳᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᓗ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐱᕕᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᐅᔪᖁᑎᒥᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᓄᓇᓯᒪᕕᖃᕐᑐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐅᑯᐊ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐱᕕᑦᓴᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓂ, ᑎᒥᐊᕈᖁᑎᑦᑕᓗ ᑲᒻᐸᓂᖁᑎᖏᓐᓃᑐᓄᑦ.

Button

ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓅᓗᒍ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖅ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᒪᔪᖅ.


Makivik Travel Assistant:

Button

ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓅᓗᒍ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖅ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᒪᔪᖅ.


Job Posting Computer Technician:

Button

ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓅᓗᒍ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖅ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᒪᔪᖅ.


Makivik Translator:

Button

ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓅᓗᒍ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖅ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᒪᔪᖅ.


Job Opportunities

(Not from Makivik or its subsidiaries)