ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ

09/30/2022

ᐊᐅᐸᓛᖓᔪᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᕐᓯᒪᖁᓇᕐᖁᑎᑦ ᑕᒡᒐᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓴᐃᒻᒪᐅᑎᓂᐅᑉ ᓱᓕᑦᓯᐊᓂᐅᓪᓗ ᐅᓪᓗᖓ 2022

ᐅᕙᒍᑦᑎᑐᑦ, ᐊᐅᐸᓛᖓᔪᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᕐᓯᒪᖁᓇᕐᖁᑎᑦ ᑕᒡᒐᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓭᒻᒪᐅᑎᓂᐅᑉ ᓱᓕᑦᓯᐊᓂᐅᓪᓗ ᐅᓪᓗᖓᓂ. ᐅᓪᓗᒥ ᖃᐅᔨᓯᒪᓕᕐᑐᒍᑦ ᐱᐅᖕᖏᑐᕐᔪᐊᕌᓗᓐᓂᒃ ᕿᒻᒪᕆᔭᐅᒪᒐᑦᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᓯᕕᐅᕙᑦᑐᕕᓂᕐᓄᑦ, ᑖᕐᑐᔪᐊᕌᓗᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑭᖑᕚᕇᓂᒃ ᑲᒡᒉᓂᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖅ ᓈᒻᒪᓈᖕᖏᑐᓂᒃ ᐊᑑᑎᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᕐᖃᐅᒪᕕᑦᓴᐅᕗᖅ […]
09/08/2022

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒐᑦᓵᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᓯᕗᓕᕐᑐᓴᒥᒃ ᑐᖓᓕᑦᓴᖓᓂᓪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᓯᒍᒪᓂᕐᒧᑦ 

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥᑦ – ᓯᑦᑎᒻᐸ 2022 – ᒪᑭᕝᕕᒥ ᕿᓂᕐᐳᒍᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᒪᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᓯᕗᓕᕐᑐᓴᒥᒃ ᑐᖓᓕᑦᓴᖓᓂᓪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᓯᒍᒪᓂᕐᒧᑦ.  ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᓯᒍᒪᓂᓕᕆᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᒣ 2018-ᒥᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᕝᕖᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᓕᒫᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᓂᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᒻᒪᕆᐅᑎᓕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ […]
07/05/2022

ᓄᓇᕕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᖃᓯᕗᖅ ᑐᕌᕐᑐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂ-ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᒍᓐᓇᓂᑦᓴᒥᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᑎᖏᑎᒍᑦ

ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᒥᓱᓂ ᐸᕐᓇᑕᐅᓂᖃᓚᐅᕐᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᕈᑎᐅᓂᖃᓚᐅᕐᓱᓂ, ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᕕᖁᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᐳᑦ ᐃᓂᓪᓚᑕᐅᓂᑦᓴᖓᓂᒃ ᓄᑖᑉ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᐅᓗᓂ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᕕᖁᑎᐅᓂᐊᕐᑐᒥᒃ ᓄᓇᖁᑕᐅᔪᒥ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐅᑎᑎᒍᑦᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᔪᓚᐃ 5 – ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᓕᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᕕᓄᑦ ᓴᐳᑦᔭᐅᒪᑦᓱᓂ, ᐃᓚᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ […]

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᒍᑎᖓ

ᑎᒥᐅᔪᖅ ᔭ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᒍᑎᖓ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᑎᒍᑦ, ᐃᓗᕐᖁᓯᕐᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᑎᒍᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᕙᑦᑐᖅ ᐱᕈᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓂᕐᒥ ᓗ ᓄᓇᐅᔪᒥᒃ ᑌᔭᐅᓂᖃᕐᑐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᒃ, ᑲᓇᑕᒥᐅᖑᑦᓱᑎᒃ ᑯᐯᒻᒥᐅᖑᑦᓱᑎᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᒋᔭᖓᓂᒃ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑑᒍᑎᒋᑦᓱᒍ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᓗ ᖃᐅᔨᒪᐅᑎᒋᑦᓱᒍ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᑭᖃᕐᑐᖅ “ᒪᑭᓐᓂᒥᒃ” ᐊᑦᓯᑕᐅᓯᒪᒍᑎᖓ ᑕᒡᒍᖓ ᑎᒥᐅᔪᒧᑦ ᓈᒻᒪᓈᑦᓯᐊᓱᓂ ᑎᓕᔭᐅᒍᑎᖃᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᓴᐳᒻᒥᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ 1975-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᒍᑦ, ᑖᓐᓇ ᓯᕗᓪᓕᐹᖑᑦᓱᓂ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᒻᒥᐅᓂᕐᓴᑯᓪᓗ ᑕᕆᐅᒦᑦᑐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓕᐅᕐᖃᒥᓚᐅᔪᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᒍᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᓚᐅᔪᖅ 2008-ᒥ.;
ᑎᒥᐅᔫᑉ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᒍᑎᖓᑕ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑑᔪᖅ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖃᕐᓱᓂ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᓯᓱᓂᓗ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᑎᒪᕆᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᖃᕈᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ; ᐃᓄᑦᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓪᓗᖃᕐᑎᑕᐅᓂᕐᑎᒍᑦ, ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒥᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᐃᓗᕐᖁᓯᖓᓂᓪᓗ ᐊᕙᑎᖓᓂᓗ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂᒃ. ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕆᓲᖓ ᓴᕐᕿᔮᕐᑎᓯᕗᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᖃᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᐅᒍᓐᓇᓂᐊᕐᓱᑎᒃ ᑲᕙᒪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᓗ. 1975-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᐹᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ ᑕᐅᑐᑦᑕᐅᔪᑦᓴᐅᓂᖏᓐᓂᒃ “ᐱᒋᐊᕐᓂᓕᐅᑎᐅᓗᑎᒃ” ᑐᑭᖃᕐᑎᓗᒍ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᓕᕐᑎᓯᓂᕐᒥᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᓂᒃ ᐱᒐᓱᐊᕈᓯᕐᓂᓗ ᑲᕙᒪᖓᓂ ᑯᐯᑉ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑎᒥᖁᑎᖏᓪᓗ ᐱᐅᔪᕋᑕᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᑦᓴᖃᕐᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᒍᓐᓇᑕᓯ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᒡᒐᓂ ᓴᕐᕿᔮᕐᑎᓯᕕᐅᔪᒥ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ. ᑎᒥᐅᔫᑉ ᑐᕌᒐᖏᑦ

Corporate Objectives