Makivik Magazine Online

makivik_magazineᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖏᓐᓂ ᒪᑉᐱᒐᖓᓂ ᓯᕗᓪᓕᐹᖓᓃᓲᖅ “ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᔪᖅ”. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᓲᑦ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ, ᓯᑕᒪᓂ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᕆᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᒪᓕᖃᑦᑕᓲᖅ, ᓂᐅᕐᕈᓯᕋᓱᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖃᓲᖑᙱᑐᖅ ᑭᓴᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᑦᓱᓂᓗ ᐃᖏᕐᕋᒍᑎᒥᓂᒃ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ. ᒪᑭᕝᕕᐅ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᖃᑦᑕᓲᖅ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒥᖏᓐᓂᓗ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᓲᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᓲᖑᒻᒥᓱᓂ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᐊᕈᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᓗ ᑎᒥᐅᔪᓂᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ × ᐃᓚᐅᔪᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓘᕐᑐᖃᓕᕐᒪᖔᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ, ᓄᓇᑦᑎᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᑫᓪᓚᑐᐃᒍᑎᐅᒻᒥᔪᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᑦᓱᑎᓪᓗ ᖃᓄᐃᓘᕐᓂᕆᖃᑦᑕᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓗ. ᑕᒡᒐᓂ ᐅᖃᕐᑕᐅᔪᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᙱᑕᖏᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᑦᑕᓗᓐᓃᑦ.

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖏᑦ ᐊᑭᖃᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᐅᕐᖃᑕᐅᓲᑦ ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᓪᓚᑎᒍᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᓲᖑᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᓄᑦ, ᑲᕙᒪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᒪᔪᓄᓪᓗ. ᖃᕆᑕᐅᔭᐅᑉ ᐱᑐᑦᓯᒪᕕᖓᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓯᓅᔭᕈᓐᓇᑕᓯ. ᐊᑐᐊᕐᓯᓲᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᑦᓴᖃᕈᑎᒃ ᑎᑭᑎᑦᓯᕕᐅᖃᑦᑕᕈᒪᕗᒍᑦ, ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᕈᓐᓇᑐᓯ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᓗᓐᓃᑦ ᑎᑭᑎᑦᓯᓗᓯ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᑐᐊᒐᐅᑦᓱᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᕐᐸᐅᓲᓄᑦ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᕗᑦ: magazine@makivik.org

http://services.banq.qc.ca/sdx/makivik/accueil.xsp?db=notice