Makivik Corporation and Newfound Resources Limited sign a joint development agreement

ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᑯᓇ̃ᒃ, ᔪᖑ̈ 23, 2013 – ᒪᑭᕝᕕᓗ ᓇᕿᐃᑯᓕᒥᓴᖁ Rᕿᐅᓕᒥᑭᖃᕿᐅ LᓂᒪᓂᑎᕿᖁFᓂᐅᕙᐅᓐ ᕆᓲᓴᔅ ᓕᒥᑎᑦᑯᓪᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑎᓕᐅᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐÍᒃ ᑲᑐᑦᔮᕆᓗᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓯᒪᒍᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᐃᓕᖓᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᑭᖑᕐᓚᓂᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᓂᕐᓄᑦ ᐅᖓᕙᐅᓪᓗ ᓄᕗᐊᓘᓪᓗ ᐃᒪᕐᐱᖏᓐᓂ.

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐊᕐᕋ̧ᒍᓂ 34-ᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐱᖃᕐᑎᑕᐅᓲᑐᖃᐅᕗᖅ ᑭᖑᕐᓚᓂᓪᓗ ᓄᕗᐊᓗᒻᒥᓗ ᐅᖓᕙᒥᓗ ᓇᓗᖑ̂ᕐᓯᓂᖃᓚᐅᕐᓯᒪᑦᓱᓂ 1979-ᖑᑎᓪᓗᒍ. Newfound Resources Limited ᓇᕿᐃᑯᓕᒥᓴᖁ Rᕿᐅᓕᒥᑭᖃᕿᐅ LᓂᒪᓂᑎᕿᖁFᓂᐅᕙᐅᓐ ᕆᓲᓴᔅ ᓕᒥᑎᑦᑯᑦ ᑕᕐᕋᒥ ᑭᖑᕐᓚᓂᐊᕈᑎᒥᒃ ᐱᖃᕐᑎᑕᐅᓕᕐᑎᓗᒋᑦ 1991 ᐊᕐᕋ̧ᒍᖓᓂᓂᑦ.

ᒪᑭᕝᕕᓗ Newfound Resources Limited /ᓇᕿᐃᑯᓕᒥᓴᖁ Rᕿᐅᓕᒥᑭᖃᕿᐅ LᓂᒪᓂᑎᕿᖁFᓂᐅᕙᐅᓐ ᕆᓲᓴᔅ ᓕᒥᑎᑦᑯᓪᓗ ᐊᕐᕋ̧ᒍᓂ 6-ᓂ ᑭᖑᕐᓚᓂᐊᕐᓂᒥᒃ ᑲᑐᑦᔮᖃᓲᑐᖃᐅᓕᕐᒥÔᒃ. Öᑦᓱᒪᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᓂᕐᓄᓗ ᐃᒪᕐᐱᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓ ᐊᖏᕐᑕᐅᓚᐅᔪᑎᓪᓗᒍᓂᑦ, Ìᓐᓇ ᑕᕐᕿᖅ ᐱᒋᐊᕐᖃᒥᐅᓂᕐᓴᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒃᒍᑐᐃᒍᑏᑦ ᑭᖑᕐᓚᑕᐅᒍᓐᓇᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐊᐅÙᒐᔪᒥᒃ (ᑯᑦᓲᔭᒥᒃ) ᑕᐅᑦᑐᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕐᓚᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅÙᖓᔪᓂᒃ (ᑯᑦᓲᔭ ᓂᒃ) ᖁᐳÌᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕐᓚᓂ ᐃᒪᕐᐱᒥ ᓇᓗᖑ̂ᕐᑕᐅᖃᒻᒥᒥ ᓲᕐᓗ ᓯᕿᓂᐅᑉ ᓄᐃᕕᐊᓂ̂ᑦᑐᓂᓪᓗ ᓂᐱᕝᕕᐊᓂ̂ᑦᑐᓂᓪᓗ ᓇᓗᖑ̂ᕆᑦᓱᑎᒃ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖃᓕᓚᐅᔪᕗᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᕆᒍᑎᖃᕐᓂᐊᓕᕆᐊᒥᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᕕᒋᕙᑦᑕᒥᓂᒃ ᑕμᓂ ᓄÌᒥ ᑭᖑᕐᓚᓂᐊᕐᕕÌᕐᖃᒥᕐᒥᓂ ᐊᖏᓂᕐᓴᐅᓂᐊᓕᕐᑎᓗᒍ.

ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖃᕐᑐᑦ Ìᒃᑯᐊ Newfound Resources Limited /ᓇᕿᐃᑯᓕᒥᓴᖁ Rᕿᐅᓕᒥᑭᖃᕿᐅ LᓂᒪᓂᑎᕿᖁFᓂᐅᕙᐅᓐ ᕆᓲᓴᔅ ᓕᒥᑎᑦᑯᑦ ᐱᔭᑦᓴᖁᑎᖃᕐᑎᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᓐᓂᑐᐊᖃᕐᓂᓂᓪᓗ ᓂᐅᕐᕈᓯᐊᖃᕐᓂᓂᓪᓗ Öᒃᑯᓂᖓ ᑭᖑᕐᓚᓂᒃ ᖁᐳÌᓕᐅᑦᓱᑎᒃ ᒪᒪᕐᑐᒪᕆᐊᓘᑦᓱᑎᓪᓗ ᐊᒃᒍᓯᒪᔪᕐÌᑎᑕᐅᒍᑎÌᕐᖃᒥᕐᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᓯᐊᕆᓗᒋᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᓂᐅᕐᕈᖑ̃ᕕᓐᓄᑦ.

ᖑ̀ᑯᓪ ᑯᐊᑕ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᐊᖓᔪᕐᖃ̧ᒪᕆᐅᑉ ᑐᖓᓕᖏᑕ ᓯᕗᓪᓕÙᖓ ᐅᖃᓚᐅᔪᔪᖅ ᐃᖑ̀ᓕᑦᓱᓂ, ‘Öᓐᓇ ᐃᒪᕐᐱᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᕕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᙱᑐᖅ ᖃᓄᑎᒋᒃ ᐱᑦᓴᖁᑎᑕᖃᕐᒪ ̄ᑦ ᑭᖑᕐᓚᓂᐊᕐᕕᐅᒋᐅᕋᒥ ᑭᖑᕐᓚᓂᐊᕐᕕᑐᖃᐅᕙᑦᑐᒥᑦ ᐅᖓᓯᑦᑑᓱᓂᓗ. ᑭᖑᕐᖑ̈ᑦ ᖁᐳᑕᓖᑦ ᓂᐅᕐᕈᓯᐊᖑᓪᓗᐊᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑐᑦ Öᖑ̀ᑦᓱᑎᒃ ᓄÌᖑᓂᕐᓴᐅᔪᑦ, Öᖑ̀ᒻᒪᑦ ᐊᑯᓂᒐᓚᒃ ᐱᕙ ᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖃᓚᖓᔪᑦᓴᐅᔪᖅ. ᓱᑯᐃᕿ̀ᔨᑎᒍᑦ ᖃᐅᑦᔨᑏᑦ ᐊᕐᕋ̧ᓂᓗ ᐅᑦᑐᕋᐅᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕆᓚᐅᔪᔭᕗᑦ Ìᒃᑯᓂᖓ ᑭᖑᕐᓚᓂᐊᕐᓂᑯᑦ ᑕᑯᔪᑎᒋᓚᐅᔪᕙᕗᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐱᓇᓱᖃᑎᖃᕐᓂᕗᑦ Newfound Resources Limited /ᓇᕿᐃᑯᓕᒥᓴᖁ Rᕿᐅᓕᒥᑭᖃᕿᐅ LᓂᒪᓂᑎᕿᖁFᓂᐅᕙᐅᓐ ᕆᓲᓴᔅ ᓕᒥᑎᑦᑯᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᓚᐅᕐᖁᖅ Öᖑ̀ᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᒋᕙᕗᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᕆᓂᕗᑦ.’

Brian McNamara /ᐳᕿ̀ᐊᓐ μᒃᓇμᕋ, ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᕕᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᓱᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎ Newfound Resources Limited /ᓂᐅᕙᐅᓐ ᕆᓲᓴᔅ ᓕᒥᑎᑦᑯᓐᓂ ᐅᖃᓚᐅᔪᒻᒥᔪᖅ ᐃᖑ̀ᓕᑦᓱᓂ, ‘ᓯᕗᓂᑦᑎᓂ ᑲᑐᑦᔮᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕆ ̃ᓕᕐᒥᔭᑦᑎᓂᒃ ᓯᕗᓂᖃᕐᕕᖃᑦᓯᐊᐳᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖃ ̃ᓕᕐᒥᒐᑦᑕ Ìᒃᑯᓂᖓ ᓄÌᓂᒃ ᐊᒃᒍᓯᒪᔪᕐÌᑎᑕᐅᒍᑎᒋᕐᖃᒥᓚᐅᕐᑕᑎᓐᓂᒃ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᐃᒪᕐᐱᖓᓂᑦ ᑭᖑᕐᓚᒍᓐᓇ ̃ᕐᑕᑎᓐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᐳÌᖃᕐᓱᑎᒃ ᑭᖑᕐᖑ̈ᑦ ᒥᑭᓂᕐᓴ̃ᐱᐅᔪᑦ ᐊᓯᒥᓂᑦ ᐊᐅ=ᖓᑦᓱᑎᒃ (ᑯᑦᓲᔭᐅᑦᓱᑎᒃ) ᑭᖑᕐᖑ̈ᑦ ᓴᓂᐊᓐᓂ ᑭᓯᐊᓂᓕ Öᖑ̀ᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕕᖃᑦᓯᐊᐳᒍᑦ ᓴ̃ᙵᓯᒍᑎᖃᕐᓂᐊᓂᑦᑎᓂᒃ ᐊᖏᓕᐅᒥᓯᒪᓕᕐᑐᓂᒃ ᑭᖑᕐᓚᓂᐊᕕᕐᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥ ᖑ̃ᓂᓰᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᓂᖏᙳᓕᖓᔪᓂᒃ. Newfound Resources Limited ᓂᐅᕙᐅᓐ ᕆᓲᓴᔅ ᓕᒥᑎᑦᑯᑦ ᓇᑯᕆᔭ ᖃᕆᕗᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᖃᑎᖃᕐᓂᕆᓲᒥᓂᒃ ᐊᖏᓕᒋᐊᔨᐊᖃᕆᐊᒥᒃ × ᐃᑲᔪᕐᓯᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕμᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ × ᖁᕝᕙᑎᕆᒍᑎᖃ ̃ᓕᕐᓱᑎᒃ ᖁᐳÌᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕐᓚᓂ ᓂᐅᕐᕈᓯᐊᕆᓗᒋᑦ ᐅᖓᕙᒥᐅᔭᐅᓂᕋᕐᑕᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᑕᕐᓴᖃᕐᑎᓗᒋᑦ’

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᑐᑦ ᐅᕙᙵᑦ:
Neil Greig /ᓂᐅᓪ ᑯᓕᒃ
ᒪᑭᕝᕕᒃ
ᐅᖃ̧ᓚᐅᑎᖓ: 819 964 2925
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕋ̧ᕈᑎᖓ: n_greig@makivik.org

Click here to download the .PDF file of this document

Makivik Corporation and Newfound Resources Limited sign a joint development agreement