Financial Investments

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᑦᓯᐊᑐᖅ 90 ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᒋᐊᙵᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᒪᕐᕈᕕᓪᓗᐊᓕᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᕙᑎᓪᓗ ᖁᓕᓪᓗᓂ.

Financial_Investmentᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑐᑭᑖᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᕆᒋᐊᙵᑕᖏᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᖁᓇᒋᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᖔᖁᑦᓱᒋᑦ ᑭᖑᕚᖑᓂᐊᕐᑐᓄᑦ. ᐊᕐᕌᒍᓂᓪᓗ ᙯᔪᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ 10 ᒥᓕᐊᓅᖃᑦᑕᑐᓂᒃ ᐱᑎᑕᐅᕙᑦᓱᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᐅᓕᕋᓱᐊᕈᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓛᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᒍᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᓕᓚᐅᔪᒻᒪᑦ 2007-ᒥ.

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᑎᒍᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᓂᕆᕆᓲᖓ ᑎᒍᒥᐊᕐᑕᐅᓚᕆᑉᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᐅᓕᕋᓱᐊᕈᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔩᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᑦᑕ ᐊᔪᕿᒋᐊᕐᑎᒋᓲᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᐅᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓂᒥᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᓴᑑᑎᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᐅᓕᕋᓱᐊᕐᕕᐅᔪᑎᒍᓪᓗ. ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑲᑎᙵᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᒣᓕᖓᒐᔭᕐᖂᒫᕐᑎᐅᓲᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᓂ ᐅᕝᕙᓗᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᐅᔪᒥᒃ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᑎᐅᓂᐊᕐᑐᒥᒃ ᓄᐃᑎᑕᐅᔪᖃᕋᓱᐊᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᑐᐊᕐᑖᕋᓱᐊᕐᑐᓂ. ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᑎᒍᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑲᑎᙵᔨᖏᓐᓄᑦ ᒪᓂᔨᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᙵᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᑎᒍᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᑑᑎᔪᒥ ᐅᑎᕐᑕᐅᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ.

ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᑎᒍᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ ᑲᑎᖃᑦᑕᓲᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑮᓇᐅᔭᖁᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᐅᓕᕋᓱᐊᕈᑏᓪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦᓯᐊᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᖏᓐᓇᓕᒫᑦᓯᐊᓲᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᑎᒍᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᐅᔪᓂᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓕᕐᑕᐅᓱᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᕕᒻᒧᑦ. ᐃᓚᐅᕕᐅᒻᒥᓱᑎᓪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ, ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᒍᑦᔨᕕᒧᑦ ᐱᖁᔭᓕᕆᕕᒻᒧᓗ.