History

ᑌᑦᓱᒪᓂᑕᕐᑎᑐᑦ ᑕᐅᑐᒍᑦᑎᒍ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᑎᑐᓪᓘᓃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᕐᖃᓇᕐᑐᖁᑎᖏᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᓗ ᐊᑑᑎᔭᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᐸᓱᓪᓚᕆᒐᓚᑐᐃᓐᓈᒃ.

ᐅᑯᐊ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᐱᒍᓇᓯᔭᐅᓯᒪᓕᕐᑐᓂᒃ ᑐᙵᕕᐅᔪᓂᒃ, ᓯᕗᓂᑦᓴᓯᐊᖑᓂᕐᓴᒧᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᓄᓇᓕᓂᓗ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ.