ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓᑦ

Nunavik Mining Policy Download
Nunavik Mining Policy Download

ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓᑕ ᓴᓇᒻᒪᖓ ᐃᓱᒪᓇᕐᑎᓯᕗᖅ ᐱᑕᖃᕈᓇᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᑦᓴᑕᓕᓐᓂᒃ ᐃᓱᐊᖁᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 1950-ᓂᒃ ᐅᖓᒻᒧᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇ ᑕᑯᓕᓂᐅᓕᕐᓱᓂ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓚᕆᑦᑐᓂᒃ. 2014-ᒥ, ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐊᒥᓱᐃᓂᓪᓗ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᑦᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᖃᕐᒥᓱᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᓂᕐᒥᒍᑦ ᓯᕗᒧᐊᕐᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᓕᕐᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ 40,000 ᒥᑦᓵᓃᑦᑐᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᑦᓴᓂᒃ ᐃᓐᓄᐃᒪᒍᑎᖃᓕᕐᓱᓂ.

ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᓐᓂᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᐱᒋᐊᓪᓚᑐᐃᓐᓇᓚᖓᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᒥᓱᓂ ᙯᔪᓂ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱμᓗᑦᑐᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᓂᖓᑕ ᓱᕐᕋᐃᓚᖓᓂᖓᓂᒃ ᐃᓅᓯᑦᓴᔭᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓂᒃ ᓂᕿᑦᓴᓂᒃ ᐊᓐᓂᑐᕐᓂᒧᑦ ᐊᑐᓲᑐᖃᖏᓐᓂᒃᑌᒪᙵᓛᓂᒃ. ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓄᓀᓪᓗ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᑦᓴᓂᒃ ᐊᓐᓂᑐᕐᕖᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᖅ, ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᕐᑕᔭᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᕕᕐᑕ ᓖᑦ ᓄᓇᖏᑦ .

ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᕐᓂᖅ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᐅᓪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖓ ᓄᐃᑕᑦᓯᒥᔪᑦ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐊᔭᐅᕐᑎᒪᕆᒻᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ, ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᑦᓴᓂᒃ, ᖃᑭᓴᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᙵᕕᕐᕕᓴᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ.

ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕈᑕᐅᓚᐅᔪᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓕμᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑭᖑᓂᖓᓂ, ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᖃᕐᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᑦᓴᖓᓂᒃ ᐅᖃᕈᑎᓕᐊᕆᑦᓱᒍ ᓱᓀᑦ ᑐᙵᕕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᐳᒻᒥᖃᑕᐅᒍᓐᓇᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐊᑐᓚᖓᔪᑦ ᓄᓇᒧᑦ 55© ᖁᓛᓃᑦᑐᒧᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᖃᓗᔭᐅᒪᔪᒧᑦ ᔦᒻᔅ ᐯᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎOᕆᓐᓂᒥ.

Please click here to download the .pdf document

OR

Click here to read it online.