Posts in Press Releases 2017 (page 2)

ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᓂᒃ ᓴᓪᓗᓂ

ᓂᕈᐊᕐᓂᒥᒃ ᐊᑑᑎᔪᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑦ 2017-ᒥ ᐱᐅᓯᐅᕋᓕᓲᖑᖕᖏᑐᒥᒃ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒍ ᓴᓪᓗᒥᐅᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ: ᐋᑕᒥ ᐊᓚᑯ ᐳᑐᓕᒃ ᐸᐱᑲᑦᑐᖅ ᒫᑭ, ᖄ. ᓴᕕᐊᕐᔪᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓᓄᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓛᕐᑐᖅ ᓯᑕᒻᒥᑐᓂ, ᐊᐅᒡᒍᓯ 24, 2017-ᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐅᒃᑯᐃᓛᕐᑐᖅ 10:00-ᙳᒥ ᐅᓪᓛᑯᑦ ᐅᒃᑯᐊᓗᓂ 6:00-ᙳᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᓂᕈᐊᕖᑦ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓃᓛᕐᑐᑦ ᓂᕈᐊᑲᐱᒍᓐᓇᕕᖃᓛᕐᑐᑦ ᓯᑕᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᒡᒍᓯ 17, 2017-ᒥ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᑦ…

Continue reading »

ᓄᕝᕕᑎ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᑎᒃᑯᐊᓯᓚᐅᕐᖁᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᐅᓂᐊᕐᑐᒥᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᖃᕐᓱᓂᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᐊᓕᕐᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᑲᐅᑕᖅ ᓴᓇᔩᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᕆᔩᑦ, ᖃᓪᓗᑎ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᕕᒃ, ᐅᓈᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ, ᑕᕐᖁᑎ ᐆᒻᒪᖁᑎᑦᓴᓕᕆᔨ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᕋᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕘᔅ ᐃᐊᑰᒃ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᒋᓂᐊᕐᑕᖏᒃ ᑎᒃᑯᐊᑕᐅᑦᓱᑎᒃ

ᓂᕿᑦᓯᕕᒃ ᔫᓂ 4, 2017 –ᒪᓐᑐᕆᐊᓪ ᑯᐯᒃ- ᓄᕝᕕᑎ ᐱᕙᓪᓕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᒋᐊᖕᖓᓚᐅᕐᑐᑦ ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒥ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᔫᓂ 28, 2017. ᑖᒥ ᐹᓕᓴ ᑎᒃᑯᐊᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᐅᓚᖓᓯᑎᓪᓗᒍ ᓄᕝᕕᑎ ᐱᕙᓪᓕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑕᒃᒐᓂ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ. “ᐅᖃᕈᑦᔨᓱᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᕝᕕᑎ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐅᐱᓐᓇᓚᕆᑦᑐᖅ ᑎᒃᑯᐊᑕᐅᒋᐊᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᐸᐅᑦᓱᖓ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᒋᔭᐅᓯᒐᒪ ᓄᐃᕐᖃᒥᖓᓄᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒍ…

Continue reading »

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒥᑎᒍᑦ ᑎᒍᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓯᔪᖅ ᑯᐯᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᐱᖁᔭᖏᓐᓄᑦ – “ᐊᑑᑎᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᖏᑐᖅ” ᐅᖃᕐᑐᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ – ᔫᓂ 20, 2017 – ᑕᓪᓕᒪᖓᓐᓂ ᔫᓂ 16, 2017ᒥ ᑯᐯᒃ ᑲᑎᖕᖓᕕᕐᔪᐊᖓᓂ, ᑌᔭᐅᔪᖅ ᐱᖁᔭᖅ 113 “ᐱᖁᔭᖅ ᐋᕐᕿᒋᐊᕈᑎᒃ ᓄᓇᖁᑎᖓᑕ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖓᓂᒃ ᐱᖁᔭᓂᖅ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᓂᑦ ᑎᒍᐊᕐᓂᒧᓕᖓᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᖃᔦᕐᓂᖅ ᐃᓄᑦᑕᖓᓅᓕᖓᔪᓂᑦ” ᑲᔪᓯᓕᕐᑎᑕᐅᓐᓂᖁᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᐅᑦᓱᓂ ᑲᕙᒪᓐᓂᐊᑎᓕᒫᓄᑦ. ᐱᖁᔭᖅ ᐃᓗᓕᑕᓕᒃ ᐱᒻᒪᕆᓂᑦ ᓄᑖᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒥᑎᒍᑦ ᑎᒍᐊᕈᓯᖏᓐᓂᑦ, ᓄᐃᑕᐅᔪᕕᓃᑦ…

Continue reading »

“ᓄᕝᕕᑎ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔨ” ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖁᑎᖓ ᓄᑖᖅ ᐊᑦᓯᑕᐅᔪᖅ!

ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᔫᓂ 7, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ, ᑯᐯᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᑎᒥᖁᑎᒥᓂᒃ ᐊᑦᓰᔪᖅ ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎᐅᓚᐅᑲᑦᑎᓗᒍ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ. “ᓄᕝᕕᑎ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔩᑦ” ᓇᓪᓕᑳᔭᐅᓚᐅᔪᖅ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄᑦ ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᓂᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᓂᑦ ᐱᓕᐅᑎᔪᕕᓂᕐᓂᑦ. ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᓰᓚᐅᔪᑦ – ᓘᓯ…

Continue reading »

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕐᓂᐅᖃᑦᑕᑐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᒣ 9, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑕᑕᒥᓚᐅᔪᕗᖅ ᑐᓴᕐᓱᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕆᓂᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒋᕐᖃᒥᓚᐅᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕃᑦᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᒃ (2013-ᒥᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ 2015-ᒥᓂᑦ) ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕈᑎᐅᓲᓄᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᖃᑦᑕᓂᕋᕐᓱᒋᑦ ᓇᓪᓕᐊᖁᕆᔭᐅᔪᒥᒃ “ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᒍᑎᒥᒃ” (ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᒍᑎ ᓇᓪᓕᖁᐊᕆᔭᐅᓂᕃᒍᑎ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᒧᑦ) ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑌᒣᓐᓂᕋᕐᓱᒍ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓂᓪᓓᒌᕐᓯᒪᖕᖏᓂᑯᖓᓄᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓂᒃ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖏᑦ…

Continue reading »

ᓄᑖᖅ ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᕐᓂᓄᑦ ᐊᑭᓄᑦ ᑯᐯᒻᒥᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑎᒃ ᓄᐃᑕᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕐᓯᒪᓚᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑯᓪᓚᑎᑕᐅᑫᓐᓇᓗᑎᒃ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᒣ 1, 2017 – ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓂᑦ (ᒪᑭᕝᕕᒃ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᑦ (ᑫᐋᔩ) ᓄᐃᑦᓯᖃᑎᓖᑦ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑦᓴᒥᒃ, ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᓯᑎᑕᐅᒋᐊᖃᓛᕐᓱᓂ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ, ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓗᖃᕐᑎᑕᐅᒍᑎᖏᑦᑕ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐋᕐᖀᑫᓐᓇᓯᒪᐅᑎᐅᓚᖓᔪᖅ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᕐᑐᓄᑦ. “ᑌᒣᓕᖓᑎᓗᒋᑦ ᐃᓚᒌᑦ…

Continue reading »

ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᓅᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐃᓱᕐᕆᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᙯᒍᑏᑦ ᐱᐅᒃᑯᑎᖏᓐᓄᑦ

ᑰᔾᔪᐊᒥ, ᑯᐯᒃ, ᐁᕆᓕ 27, 2017 – ᐅᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑎᓅᓕᖓᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ (ᑲᑎᕕᒃ) ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑕᐅᒋᐊᓯᒪᓕᕐᒥᔪᑦ ᒫᑦᔨ 2018-ᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᐊᕗᖓᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᕕᒃᑯᓄᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᓄᓪᓗ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᓄᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᑎᐅᒍᓐᓇᓂᐊᕐᑐᖅ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᔪᖃᕋᐊᓱᐊᕐᑎᓗᒍ ᐊᑐᕈᓐᓇᓯᐊᕐᑐᓂᒃ ᐊᑯᓃᕐᑐᓂᓪᓗ ᖃᓄᕐᑑᕆᐊᕈᑎᓂᒃ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓅᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐊᑭᑐᔫᓗᐊᕐᓂᕆᓲᖏᓐᓄᑦ, ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓕᓚᐅᔪᐃᑦ ᒪᕐᕉᓂᒃ…

Continue reading »

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑲᑎᖕᖓᔨᑦᓴᓯᐅᕐᐳᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓄᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒥᓄᑦ, ᒪᕐᕉᓄᓪᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᒥᓄᑦ:

ᑲᑎᖕᖓᔩᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᕘᔅ ᐃᐊ ᐃᓄᐃᑦ  ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑲᑎᖕᖓᔨᑦᓴᓯᐅᕐᐳᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓄᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒥᓄᑦ, ᒪᕐᕉᓄᓪᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᒥᓄᑦ: ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᕘᔅ ᐃᐊᒃᑯᓗ. ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1978-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᒌᕐᓯᒪᓕᑐᐊᕐᒪᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓ, ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᒍᑎᖃᕐᑐᖅ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒥᒃ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᒍᑎᖃᕐᑐᖅ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ. ᑕᒪᑐᒧᖓ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᒃᑯᓂᒃ,…

Continue reading »

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᓯᕗᑦ ᐊᑎᓕᐅᓕᐅᑦᔨᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᒍᑎᒋᓚᖓᔭᒥᓂᒃ ᓄᑖᒍᑦᓱᓂ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᓛᕐᑑᑉ ᐊᑎᑦᓴᖓᓂᒃ

ᑕᓯᐅᔭᖅ, ᑯᐯᒃᒥ (ᒫᑦᓯ 24-ᒍᑎᓪᓗᒍ , 2017-ᒥ) – ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑎᒃ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᕗᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᓚᖓᔭᒥᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᓕᐅᑦᔨᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᐅᑦᔨᑎᑦᓯᓚᖓᓕᕐᓂᒥᓂᒃ ᓄᑖᒍᑦᓱᓂ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᓛᕐᑐᒥᒃ ᑕᒐᑕᒐFᒫᓐᓇ ᐊᑦᔨᕋᕐᑕᐅᒍᑎᖃᓚᐅᕐᑐᑐᒥᒃ ᕈᕆ?ᕋO-ᒍᓂᕋᕐᓱᒍ. Devco-ᑯ ᑎᒥᖕᖑᓛᕐᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᕕᐅᓛᕐᓱᓂ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ ᑕᓕᕆᔭᐅᓯᓗᓂ. Devco ᑐᕌᒐᖃᓛᕐᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒋᔭᐅᓛᕐᓗᓂ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐅᓛᕐᓗᓂᓗ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᒍᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᒐᑕᒐFᒫᓐᓇ ᓄᐃᑕᓕᕐᓱᑎᒃ ᑎᒥᐊᕈᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥᓗ ᑎᒥᐊᕈᖁᑎᖃᖃᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᒍᑎᐅᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᐅᔪᓂᒃ…

Continue reading »