Posts in

ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᖁᑦᓯᑐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓂᒃ (ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᔫᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ)

ᐱᓪᓗᒍ ᑭᖑᓪᓕᐹᒥ ᐊᑭᓖᓂᐅᒍᒪᔪᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ: ᐊᐅᒍᔅᑎ 23, 2017 ᓱᓀᓂᒃᑯᐊ ᐊᐅᓪᓛᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᑭᓖᒍᑎᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ? ᖁᑦᓯᑐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᐊᑭᓖᒍᑎᐅᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᐃᑕᐅᔪᖃᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖅ 1996-ᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᕐᖄᓚᐅᑲᑦᑎᓗᒋᑦ ᒪᑭᕝᕕᑯᓄᓪᓗ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓄᓪᓗ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᖁᑏᑦ ᑎᒍᒥᐊᕐᑕᐅᒪᑕ ᐊᑭᓖᒍᑎᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᑕᒃᑯᓂᖓ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᐃᒻᒥᒎᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᓂᒃ, ᑕᒃᑯᓂᖓ ᖁᑦᓯᑐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᑌᑦᓱᒪᓂᐅᑎᓪᓗᒍ 1950-ᓂᑦᑎᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᔪᐊᒥᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᑦ ᒥᑦᓯᒪᑕᓕᒻᒧᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖑᓯᒪᔪᕐᒧᑦ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒧᓪᓗ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒧᓪᓗ; ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᓂᖓ…

Continue reading »

ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᓂᒃ ᓴᓪᓗᓂ

ᓂᕈᐊᕐᓂᒥᒃ ᐊᑑᑎᔪᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑦ 2017-ᒥ ᐱᐅᓯᐅᕋᓕᓲᖑᖕᖏᑐᒥᒃ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒍ ᓴᓪᓗᒥᐅᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ: ᐋᑕᒥ ᐊᓚᑯ ᐳᑐᓕᒃ ᐸᐱᑲᑦᑐᖅ ᒫᑭ, ᖄ. ᓴᕕᐊᕐᔪᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓᓄᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓛᕐᑐᖅ ᓯᑕᒻᒥᑐᓂ, ᐊᐅᒡᒍᓯ 24, 2017-ᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐅᒃᑯᐃᓛᕐᑐᖅ 10:00-ᙳᒥ ᐅᓪᓛᑯᑦ ᐅᒃᑯᐊᓗᓂ 6:00-ᙳᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᓂᕈᐊᕖᑦ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓃᓛᕐᑐᑦ ᓂᕈᐊᑲᐱᒍᓐᓇᕕᖃᓛᕐᑐᑦ ᓯᑕᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᒡᒍᓯ 17, 2017-ᒥ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᑦ…

Continue reading »

“ᓄᕝᕕᑎ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔨ” ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑎᒥᖁᑎᖓ ᓄᑖᖅ ᐊᑦᓯᑕᐅᔪᖅ!

ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᔫᓂ 7, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ, ᑯᐯᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᑎᒥᖁᑎᒥᓂᒃ ᐊᑦᓰᔪᖅ ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎᐅᓚᐅᑲᑦᑎᓗᒍ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ. “ᓄᕝᕕᑎ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓕᕆᔩᑦ” ᓇᓪᓕᑳᔭᐅᓚᐅᔪᖅ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄᑦ ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᓂᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᓂᑦ ᐱᓕᐅᑎᔪᕕᓂᕐᓂᑦ. ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᓰᓚᐅᔪᑦ – ᓘᓯ…

Continue reading »