ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕐᓂᐅᖃᑦᑕᑐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᒣ 9, 2017 – ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑕᑕᒥᓚᐅᔪᕗᖅ ᑐᓴᕐᓱᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕆᓂᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒋᕐᖃᒥᓚᐅᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕃᑦᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᒃ (2013-ᒥᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ 2015-ᒥᓂᑦ) ᐱᔭᕇᕈᓯᐅᕈᑎᐅᓲᓄᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᖃᑦᑕᓂᕋᕐᓱᒋᑦ ᓇᓪᓕᐊᖁᕆᔭᐅᔪᒥᒃ “ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᒍᑎᒥᒃ” (ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᒍᑎ ᓇᓪᓕᖁᐊᕆᔭᐅᓂᕃᒍᑎ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᒧᑦ) ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑌᒣᓐᓂᕋᕐᓱᒍ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓂᓪᓓᒌᕐᓯᒪᖕᖏᓂᑯᖓᓄᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓂᒃ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᑕ ᐱᖁᔨᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᖕᖏᓂᑯᖏᓐᓄᑦ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᓄᑦ. ᐱᓇᓱᐊᓚᖓᕗᒍᑦ ᑐᑭᓯᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓗᑕ ᓱᒧᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᑌᒣᓕᖓᒻᒪᖔᑦ. ᓂᖓᕈᑎᖃᕐᐳᖓ ᑲᕚᖕᖑᒥᑦᓱᖓᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖏᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᓯᒪᖕᖏᓂᖓᓐᓂᒃ “ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕋᕐᑕᐅᒍᑎᒥᒃ” ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᕈᑎᓪᓚᕆᐅᖕᖏᑐᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᒥᓱᓂ. ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᕈᒪᕗᖓ ᐋᕐᕿᕈᑎᑦᓴᓯᐅᖃᑎᒋᑦᓴᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᓵᖕᖓᓯᖃᑎᒋᓗᒋᑦ,” ᐅᖃᒪᐅᕐᑐᖅ ᔫᐱ ᑕᕐᕿᐊᐱᒃ

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖃᕐᒪᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᐅᑎᒥᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓂ ᐱᓯᒪᔪᒥᒃ. 2014-ᒥ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᒻᒪᕆᐅᑎᖏᓐᓂ, ᐅᖃᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ‘ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᖃᕆᐊᖃᕐᑐᒍᑦ ᐱᒍᓐᓇᓯᑦᓯᐊᓂᐊᑐᐊᕈᑦᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓚᐅᓂᐊᑐᐊᕈᑦᑕ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐊᓯᑦᔨᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ, ᓄᓇᓕᖅᑎᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᑎᒍᓪᓗ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᓂ ᐃᓗᓯᕐᓱᓯᐊᕐᑐᓂᓪᓗ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᐊᑐᐊᕈᑦᑕ.”

ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᑐᖕᖓᕕᓪᓚᕆᐅᒻᒪᑦ ᓄᓇᕕᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥ ᐱᐅᓯᓕᐅᒥᓂᐊᕐᐸᑦ. ᓈᓚᒋᐊᖃᕐᐳᒍᑦ ᐅᕕᒃᑲᖁᑎᑦᑎᓂᒃ – ᐅᖄᒻᒪᑕ. ᖃᕐᔪᐃᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᑦ ᐸᕐᓇᕈᑎᓕᐊᒥᓂ ᐅᖃᕋᑖᓚᐅᕐᒥᔭᖓᑦ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᕈᑎᒋᒋᐊᓕᕗᑦ, ᐅᖃᒪᐅᒧᒻᒪᑕ ᖃᕐᔪᐃᑦ ᐃᒫᒃ:

“ᓯᕗᒧᐊᓚᖓᒍᑦᑕ ᓇᓪᓕᐊᒍᓕᒫᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᑎᓐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᒋᐊᖃᕐᑐᒍᑦ. ᐅᕕᒃᑫᑦ ᐅᕕᒃᑫᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᒪᔪᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂ ᓇᑭᒥᐅᔭᐅᓂᕐᒥᓂᓪᓗ. ᑐᑭᓯᒪᑦᓯᐊᒥᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓯᐊᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᓪᓗ ᐃᓚᐅᖃᑎᐅᒍᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᓂᑯᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ, ᓄᓇᓕᓕᒫᑎᒍᑦ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂᓗᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᑳᔭᒥᓂᒃ.”

“ᐊᓂᕐᑎᕆᔪᓕᒫᑦ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕕᒐᕐᑐᐃᓗ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑏᑦ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᓯᐊᕐᒥᔭᒃᑲ.” ᐅᖃᕐᓱᓂ ᔫᐱ ᑕᕐᕿᐊᐱᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᑕᒥᓂᒃ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑐᓕᒫᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᐊᕐᑐᖅ ᓇᓪᓕᐊᒎᓂᐊᕋᓗᐊᕐᐸᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓂᐊᕐᑕᖓ.

ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐅᖁᒣᑦᑐᓂᒃ ᓵᖕᖓᓯᒋᐊᖃᖃᑦᑕᒪᑕ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖕᖏᑐᓂᒃ ᐊᓯᑦᑎᓂᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᓄᓇᖃᖃᑦᑎᑎᓂᑦ. ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓯᕗᓕᕐᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖃᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᕈᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓱᓂ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᒥᒃ ᐱᐅᓯᐅᔪᒥᒃ. ᑭᖑᕚᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᓯᒪᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐊᑦᔨᐅᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᐱᒍᓐᓇᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓗᕐᖁᓯᕐᒥᓂᓪᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓗᑎᒃ.

-30-

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ

ᒍᐃᓕᐊᒻ ᑕᒍᓐᓈᖅ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨ
ᒪᑭᕝᕕᒃ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ 819-964-2925
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ wtagoona@makivik.orgwww.makivik.org

 

ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᒍᑎᖃᕐᐳᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒍ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᒍᑦ. ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᖏᓐᓄᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᓗ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᑫᓪᓚᑐᐃᒍᑎᖃᕐᓂᓗ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᑎᒍᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑫᓪᓚᑐᐃᒍᑎᖃᓲᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓯᕐᓱᓯᐊᕐᓂᒥᒃ, ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᒥᒃ ᐊᔪᕐᓴᓗᐊᕐᓂᒥᓪᓗ ᐊᒡᒋᐅᒪᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖓᓂᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ.